I wanna be your end game من میخوام پایان بازیت باشم

I wanna be your first string من میخوام عشق دائمیت باشم

I wanna be your A-Team میخام تیم شماره یکت باشم

I wanna be your end game, end game من میخوام بازی پایانیت باشم، بازی پایانی

Big reputation, big reputation شهرت بسیار، شهرت بسیار

Oh, you and me, we got big reputations اوه، منو تو خیلی مشهور شدیم

Ah, and you heard about me و آه تو در موردم شنیدی

Oh, I got some big enemies (Yeah) اوه. من دشمنای زیادی دارم (آرررره)

Big reputation, big reputation شهرت بسیار، شهرت بسیار

Oh, you and me would be a big conversation اوه، منو تو میتونیم مورد بحث مردم قرار بگیریم

Ah, and I heard about you (Yah) آه، و من راجبت شنیدم (آره)

Oh, you like the bad ones, too اوه، تو از اون بدها هم خوشت میاد

You so dope, don't overdose, I'm so stoked, I need a toast تو خیلی خفنی، خودکشی نکن، من خیلی هیجان زده ام، به یک نوشیدنی نیاز دارم

We do the most, I'm in the Ghost like I'm whippin' a boat ما همه کاری میکنیم، من در روحی هستم که داره یک قایق رو پارو میزنه ( قدرت زیادی داره)

I got a reputation, girl, that don't precede me (Yah) من شهرت دارم، دختر، خیلی جلوتر از توام

I'm a call away whenever you need me (Yeah) من همیشه هر موقع که بهم نیاز پیدا کنی در دسترسم

I'm in a G5 (yeah), come to the A-Side (Yeah) من داخل یک ماشین جی فایو هستم، آره بیا اونطرف

I got a bad boy persona, that's what they like (What they like) من یک دوست خفنی دارم، از هموناست که اونا دوست دارن ( دخترا دوست دارن)

You love it, I love it, too, 'cause you my type (You my type) تو دوستش داری، من هم دوستش دارم، چون تو تایپ من هستی

You hold me down and I protect you with my life تو منو نگه میداری و من از تو با زندگیم مراقبت میکنم

I don't wanna touch you, I don't wanna be من نمیخوام لمست کنم، من نمیخوام

Just another ex-love you don't wanna see یه عشق قدیمی دیگه باشم که تو نمیخای ببینی

I don't wanna miss you (I don't wanna miss you) من نمیخوام از دستت بدم

Like the other girls do مثل بقیه ی دخترایی که از دستت دادن

I don't wanna hurt you, I just wanna be من نمیخوام بهت صدمه بزنم، من فقط میخوام

Drinking on a beach with you all over me با تو در کنار ساحل نوشیدنی بخورم و با تو خوش بگذرونم

I know what they all say (I know what they all say) میدونم همشون چی میگن

But I ain't tryna play اما من سعی به بازی کردن با تو ندارم

I wanna be your end game (End game) من میخوام بازی پایانیت باشم، بازی پایانی

I wanna be your first string (First string) من میخوام اولین عشقت باشم

I wanna be your A-Team (A-Team) من میخوام جز بهترین تیمت باشم

I wanna be your end game, end game من میخوام بازی پایانیت باشم، بازی پایانی

Now well, when I was young, we connected خب حالا، وقتی من جوون بودم، باهم ارتباط داشتیم

When we were little bit older, both sprung وقتی که یکم بزرگتر شدیم، هردو درگیر شدیم

I got issues and chips on both of my shoulders من مسائل شخصی خیلی زیادی بر روی دوشم بود

Reputation precedes me and rumors are knee-deep شهرت منو جلو برد و شایعات زانوی منو خیلی عمیق به زمین زدن

The truth is, it's easier to ignore it, believe me واقعیت اینه که، این آسون تره که بهشون توجه نکنی، باور کن

Even when we'd argue, we'd not do it for long حتی وقتی که با هم بحث میکنیم زیاد طول نمیکشه

And you understand the good and bad end up in a song و تو پایان خوب و بد رو در یک آهنگ میتونی بفهمی

For all your beautiful traits and the way you do it with ease برای همه ی ویژگی های قشنگت و روش ساده ای که تو برای انجام دادنش داری

For all my flaws, paranoia and insecurities برای همه ی عیب هام، احساس ترس و نا امنی هام

I've made mistakes and made some choices, that's hard to deny من اشتباهاتی کردم و تصمیماتی گرفتم، که سخته ردشون کنم

After the storm, something was born on the 4th of July بعد از صوفان ها ( جنگ ها) در ۴ جولای یه چیز جدید متولد شده بود

I've passed days without fun, this end game is the one من روزهای سختی رو به سختی گذروندم، پایان این بازی برنده ای نداشت

With four words on the tip of my tongue, I'll never say it با چهار حرفی که نوک زبونمه، و هیچوقت نمیگمش

I don't wanna touch you, I don't wanna be من نمیخوام لمست کنم، من نمیخوام

Just another ex love you don't wanna see یه عشق قدیمی دیگه باشم که تو نمیخای ببینی

I don't wanna miss you (I don't wanna miss you) من نمیخوام از دستت بدم

Like the other girls do مثل بقیه ی دخترایی که از دستت دادن

I don't wanna hurt you, I just wanna be من نمیخوام بهت صدمه بزنم، من فقط میخوام

Drinking on a beach with you all over me با تو در کنار ساحل نوشیدنی بخورم و با تو خوش بگذرونم

I know what they all say, yeah من میدونم همه اونا چی میگن

But I ain't tryna play اما من سعی به بازی کردن با تو ندارم

I wanna be your end game (End game) من میخوام بازی پایانیت باشم، بازی پایانی

I wanna be your first string (I wanna be your first string) من میخوام عشق اولت باشم (عشق اولت باشم)

I wanna be your A-Team (A-Team) من میخوام جز بهترین تیمت باشم

I wanna be your end game, end game من میخوام بازی پایانیت باشم، بازی پایانی

Big reputation, big reputation شهرت بسیار، شهرت بسیار

Oh, you and me, we got big reputations اوه، منو تو خیلی مشهور شدیم

Ah, and you heard about me و آه تو در موردم شنیدی

Oh, I got some big enemies اوه، من دشمنای بزرگی دارم

Hey, big reputation, big reputation شهرت بزرگ، شهرت بزرگ

Oh, you and me would be a big conversation اوه، منو تو میتونیم مورد بحث مردم قرار بگیریم

Ah, and I heard about you آه، و من در موردت شنیدم

Oh, you like the bad ones, too اوه، تو از اون بدها هم خوشت میاد

I hit you like bang, we tried to forget it, but we just couldn't من خیلی محکم بهت ضربه زدم، سعی کردیم فراموشش کنیم، اما نتونستیم

And I bury hatchets, but I keep maps of where I put 'em و من گودال هایی کندم، اما نقشه ای از اون گودال هایی که کندم نگه داشتم

Reputation precedes me, they told you I'm crazy شهرت منو جلو میبره، اونا بهت گفتن من دیوونه ام

I swear I don't love the drama, it loves me قسم میخورم از شایعات خوشم نمیاد، شایعات از من خوششون میاد

And I can't let you go, your hand prints on my soul و من نمیتونم بزارم بری، دستای تو روح منو هدایت میکنن

It's like your eyes are liquor, it's like your body is gold انگار که چشمای تو مشروبن، انگار که بدنت طلا هست

You've been calling my bluff on all my usual tricks تو همیشه منو با همه ی ترفندهام به چالش میکشیدی

So here's a truth from my red lips خب اینم از واقعیتی که از لب های قرمزم بهت میگم

I wanna be your end game (End game) من میخوام بازی پایانیت باشم، بازی پایانی

I wanna be your first string (Me and you) من میخوام عشق دائمیت باشم ( من و تو)

I wanna be your A-Team (Be your A-Team) میخوام جز بهترین تیمت باشم

I wanna be your end game, end game من میخوام بازی پایانیت باشم، بازی پایانی

I wanna be your end game (End game) من میخوام بازی پایانیت باشم، بازی پایانی

I wanna be your first string (First string) من میخوام اولین عشقت باشم

I wanna be your A-Team (A-Team) من میخوام جز بهترین تیمت باشم

I wanna be your end game, end game من میخوام بازی پایانیت باشم، بازی پایانی

نظرات

Majoon

Majoon

مرسی عالی بود

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد