شیوه‌ی عشق ورزیدن من

Leon Else

ترجمه ها: اصلی فارسی

She thinks I've got a heart of stone اون فکر میکنه قلبم از سنگه

Because I left her all alone, lonely tonight چون امشب اونو تنها به حال خودش رها کردم

She thinks I'm gonna break her heart اون فکر میکنه می‌خوام قلبش رو بشکنم

I tell her that I'm not, but maybe she's right بهش گفتم که نمی‌کنم؛ اما شاید حق با اونه

And I know I can't hold you like he does و می‌دونم که نمی‌تونم تو رو مثل اون بغل کنم

I don't have those emotions in me همچین احساساتی رو توی خودم ندارم

And it's true I can't love you like he does و درسته. من نمی‌تونم مثل اون تو رو دوست داشته باشم

But it's my kind of love اما این شیوه عشق ورزیدن منه

I'll show you love, show you love, show you love بهت عشق رو نشون میدم

I'll show you love, show you love, show you love بهت عشق رو نشون میدم

I'll show you love, show you love, show you love بهت عشق رو نشون میدم

My kind of love شیوه‌ی عشق من

I'll show you love, show you love, show you love بهت عشق رو نشون میدم

I'll show you love, show you love, show you love بهت عشق رو نشون میدم

I'll show you love, show you love, show you love بهت عشق رو نشون میدم

My kind of love شیوه‌ی عشق من

She thinks I'm just an animal اون فکر میکنه من فقط یه حیوونم

She thinks I've told these thing we had a thing to define اون فکر میکنه من اینا رو برای توجیه کردن گفتم

She tells me that I'll die alone اون بهم گفت: من تنها خواهم مرد

I tell her that I won't, but maybe she's right من بهش گفتم که تنها نخواهم مرد؛ اما شاید درست بگه

And I know I can't hold you like he does و می‌دونم که نمی‌تونم تو رو مثل اون بغل کنم

I don't have those emotions in me همچین احساساتی رو توی خودم ندارم

And it's true I can't love you like he does و درسته. من نمی‌تونم مثل اون تو رو دوست داشته باشم

But it's my kind of love اما این شیوه عشق ورزیدن منه

I'll show you love, show you love, show you love بهت عشق رو نشون میدم

I'll show you love, show you love, show you love بهت عشق رو نشون میدم

I'll show you love, show you love, show you love بهت عشق رو نشون میدم

My kind of love شیوه‌ی عشق من

I'll show you love, show you love, show you love بهت عشق رو نشون میدم

I'll show you love, show you love, show you love بهت عشق رو نشون میدم

I'll show you love, show you love, show you love بهت عشق رو نشون میدم

My kind of love, my kind of love, my kind of love شیوه عشق ورزیدن من

It's taken over as the darker lows این( عشق ورزیدن)، (به من) محول شده

My kind of love, my kind of love, my kind of love شیوه عشق ورزیدن من

It's taken over as the darker lows این( عشق ورزیدن)، (به من) محول شده

And I know I can't hold you like he does و می‌دونم که نمی‌تونم تو رو مثل اون بغل کنم

I don't have those emotions in me همچین احساساتی رو توی خودم ندارم

And it's true I can't love you like he does و درسته. من نمی‌تونم مثل اون تو رو دوست داشته باشم

But it's my kind of love اما این شیوه عشق ورزیدن منه

I'll show you love, show you love, show you love بهت عشق رو نشون میدم

I'll show you love, show you love, show you love بهت عشق رو نشون میدم

I'll show you love, show you love, show you love بهت عشق رو نشون میدم

My kind of love شیوه‌ی عشق من

I'll show you love, show you love, show you love بهت عشق رو نشون میدم

I'll show you love, show you love, show you love بهت عشق رو نشون میدم

I'll show you love, show you love, show you love بهت عشق رو نشون میدم

My kind of love, my kind of love, my kind of love شیوه عشق ورزیدن من

It's taken over as the darker lows این( عشق ورزیدن)، (به من) محول شده

My kind of love, my kind of love, my kind of love شیوه عشق ورزیدن من

It's taken over as the darker lows این( عشق ورزیدن)، (به من) محول شده

My kind of love شیوه‌ی عشق من

It's taken over as the darker lows این( عشق ورزیدن)، (به من) محول شده

My kind of love, my kind of love, my kind of love شیوه عشق ورزیدن من

It's taken over as the darker lows این( عشق ورزیدن)، (به من) محول شده

My kind of love, my kind of love, my kind of love شیوه عشق ورزیدن من

Love عشق

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد