مردمان زیبا ، مشکلات زیبا

Lana Del Rey feat Stevie Nicks

ترجمه ها: اصلی فارسی

Blue is the color of the planet from the view above آبی رنگیه که وقتی از بالا به سیاره زمین نگاه کنی دیده میشه

Long live our reign, long live our love زنده باد سرزمین ما ، زنده باد عشق ما

Green is the planet from the eyes of a turtle dove سیاره زمین به رنگ سبزه وقتی از چشم های کبوتر قمری دیده بشه

'Til it runs red, runs red with blood تا وقتی که قرمز بشه ، قرمز بشه با خون

We get so tired and we complain ما خیلی خسته میشیم و شکایت میکنیم

'Bout how it's hard to live درمورد اینکه چقدر زندگی کردن سخته

It's more than just a video game این خیلی بیشتر از یه بازی رایانه ایه

But we're just beautiful people اما ما فقط مردم زیبایی هستیم

With beautiful problems, yeah با مشکلات زیبا، آره

Beautiful problems, God knows we've got them مشکلات زیبا، خدا میدونه ما چه مشکلاتی داریم

But we gotta try (lie-la-lie) اما ما باید تلاش کنیم

Every day and night (lie-la-lie) همه روز و همه شب

Blue is the colour of the shirt of the man I love آبی رنگ پیرهن مردیه که عاشقشم

He's hard at work, hard to the touch اون سخت مشغول کاره، نسبت به لمس من بی تفاوت شده

But warm is the body of the girl from the land he loves اما بدن دختری که از سرزمین مورد علاقه ی اونه، گرمه

My heart is soft, my past is rough قلب من صافه، گذشتم سخته

But when I love him, get a feeling اما وقتی اونو دوست دارم ، یه حسی بهم دست میده

Something close to like a sugar rush یه چیزی مثل شوگر راش

It runs through me, but is it wasted love? از درونم میگذره، اما آیا این یک عشق هدر رفته است؟

(Let's not waste it, love) بیا هدرش ندیم ، عشق رو

But we're just beautiful people اما ما فقط مردم زیبایی هستیم

With beautiful problems, yeah با مشکلات زیبا، آره

Beautiful problems, God knows we've got them مشکلات زیبا، خدا میدونه ما چه مشکلاتی داریم

But we gotta try (lie-la-lie) اما ما باید تلاش کنیم

Every day and night (lie-la-lie) همه روز و همه شب

Yeah, we've gotta try (lie-la-lie) آره ما باید تلاش کنیم

We gotta walk through fire, lie-la-lie باید از آتیش رد بشیم

Because we're just چون ما فقط...

Beautiful people with beautiful problems, yeah مردمی زیبا با مشکلاتی زیبا هستیم ، آره

Beautiful problems, God knows we've got them مشکلات زیبا، خدا میدونه ما چه مشکلاتی داریم

(Beautiful people) مردم زیبا

Beautiful people with beautiful problems, yeah مردمی زیبا با مشکلاتی زیبا هستیم ، آره

(We're just) ما فقط

Beautiful problems, God knows we got them مشکلات زیبا ، خدا میدونه ما چه مشکلاتی داریم

So beautiful بسیار زیبا

Yeah آره

Yeah, yeah آره ، آره

Yeah, yeah آره ، آره

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد