یک میلیون جایزه برای گرفتن جان

alexiane

ترجمه ها: اصلی فارسی

I gotta find myself, gotta find it now من باید خودم را پیدا کنم، باید حالا آنرا پیدا کنم

I gotta be a man, i gotta find him now من باید یک مرد باشم، باید حالا او را پیدا کنم

I gotta be a man, i gotta be the man من باید یک مرد باشم، باید مرد باشم

I gotta find myself, gotta find it now من باید خودم را پیدا کنم، باید حالا آنرا پیدا کنم

I gotta be a man, i gotta find him now من باید یک مرد باشم، باید حالا او را پیدا کنم

I gotta be a man, i gotta be the man من باید یک مرد باشم، باید مرد باشم

When I come to town for the last time وقتی برای آخرین بار به شهر می رم

Pull up in a fast car for the first time برای اولین بار تو یه ماشین مدل بالا هستم

Im gonna say goodbye من می‌خوام خداحافظی کنم

You didnt see me cry تو گریه منو ندیدی

I got a million on my soul برای جانم یک میلیون جایزه گذاشته اند

I go build an army on my own میرم که ارتش خودم رو تشکیل بدم

They put a bounty in my soul آنها برای گرفتن جانم جایزه تعیین کرده اند

Why wont you leave me alone more چرا منو تنها نمیذاری؟

Oh, leave me alone more اوه ، منو تنها بزار

I gotta be a man, I gotta be a man من باید یک مرد باشم، باید یک مرد باشم

Why wont you leave me alone more چرا منو تنها نمیذاری؟

Oh, leave me alone more اوه ، منو تنها بزار

I gotta be a man, I gotta be a man من باید یک مرد باشم، باید یک مرد باشم

Oh-oh, oh-oh-oh-oh اوه-اوه، اوه-اوه-اوه-اوه

Oh-oh, oh-oh-oh-oh اوه-اوه، اوه-اوه-اوه-اوه

Oh, hold my fire اوه، خشم من رو نگه دار

I gotta find myself, gotta find it now من باید خودم را پیدا کنم، باید حالا آنرا پیدا کنم

I gotta be a man, i gotta find him now من باید یک مرد باشم، باید حالا او را پیدا کنم

I gotta be a man, i gotta be a man من باید یک مرد باشم، من باید یک مرد باشم

They wanna take me down, they wanna see me crawl میخوان که من رو از پا دربیارن، میخوان که من رو در حال خزیدن ببینن

I gotta be a man, I gotta find him now من باید یک مرد باشم، باید حالا او را پیدا کنم

I gotta be a man, I gotta be the man من باید یک مرد باشم، من باید یک مرد باشم

When I come to town for the last time وقتی برای آخرین بار به شهر می رم

Pull up in a fast car for the first time برای اولین بار تو یه ماشین مدل بالا هستم

Im gonna say goodbye من می‌خوام خداحافظی کنم

You didnt see me cry تو گریه منو ندیدی

I got a million on my soul برای جانم یک میلیون جایزه گذاشته اند

I go build an army on my own میرم که ارتش خودم رو تشکیل بدم

They put a bounty in my soul آنها برای گرفتن جانم جایزه تعیین کرده اند

Why wont you leave me alone more چرا منو تنها نمیذاری؟

Oh, leave me alone more اوه ، منو تنها بزار

I gotta be a man, I gotta be a man من باید یک مرد باشم، باید یک مرد باشم

Why wont you leave me alone more چرا منو تنها نمیذاری؟

Oh, leave me alone more اوه ، منو تنها بزار

I gotta be a man, I gotta be a man من باید یک مرد باشم، باید یک مرد باشم

Oh-oh, oh-oh-oh-oh اوه-اوه، اوه-اوه-اوه-اوه

Oh-oh, oh-oh-oh-oh اوه-اوه، اوه-اوه-اوه-اوه

Oh, hold my fire اوه، خشم من رو نگه دار

I gotta find myself, gotta find it now من باید خودم را پیدا کنم، باید حالا آنرا پیدا کنم

I gotta be a man, i gotta find him now من باید یک مرد باشم، باید حالا او را پیدا کنم

I gotta be a man, i gotta be the man من باید یک مرد باشم، باید مرد باشم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد