بیا باور کنیم که لااقل تا چند سال دیگه بشه باهم

بتونیم آباد کنیم واسه نسل بعد

نگو سوختیم أ بختِ بد

نگو زندگی رو باختیم،محدود بودیم انرژی هم داشتیم

عشق کاشتیم ، نفرت برداشتیم

عادت شد اِنقدر نداشتیم

بیا باور کنیم که لااقل تا چند سال دیگه بشه باهم

بتونیم آباد کنیم واسه نسل بعد

نگو سوختیم أ بختِ بد

نگو زندگی رو باختیم،محدود بودیم انرژی هم داشتیم

عشق کاشتیم ، نفرت برداشتیم

عادت شد اِنقدر نداشتیم

زندگیتو بگیر توی دستات پس

نگو مارو چه به اینا،نگو بدشانسم

نگو

نگو از کُرِگی دُم نداشت

و هر چی خونه ساختیمم صبح خراب شد

آینده رو لمس کن فردا رو ببین

دستاتو بلند کن ابرارو بگیر

اینو بدون یه قطره جنس ابره

اونکه میپره به چتره دل نبسته

نگو سردی کشیدم

خیلی سخت بود که گرمی ببینم

بگو تصمیم دارم به قله برسم

نه که مثِ یه آدم برفی بمیرم ، نه

دنبال نشونه ها بگرد تا ببینی و

اگه چیزی میخوای بهش بچسب تا بگیریش

متولد بشو یک بار دیگه و

ببین که زندگی بت حال میده

بیا باور کنیم که لااقل تا چند سال دیگه بشه باهم

بتونیم آباد کنیم واسه نسل بعد

نگو سوختیم أ بختِ بد

نگو زندگی رو باختیم،محدود بودیم انرژی هم داشتیم

عشق کاشتیم ، نفرت برداشتیم

عادت شد اِنقدر نداشتیم

بیا باور کنیم که لااقل تا چند سال دیگه بشه باهم

بتونیم آباد کنیم واسه نسل بعد

نگو سوختیم أ بختِ بد

نگو زندگی رو باختیم،محدود بودیم انرژی هم داشتیم

عشق کاشتیم ، نفرت برداشتیم

عادت شد اِنقدر نداشتیم

بیا باور کنیم که لااقل تا چند سال دیگه بشه باهم

بتونیم آباد کنیم واسه نسل بعد

نگو سوختیم أ بختِ بد

نگو زندگی رو باختیم،محدود بودیم انرژی هم داشتیم

عشق کاشتیم ، نفرت برداشتیم

عادت شد اِنقدر نداشتیم

بیا باور کنیم که لااقل تا چند سال دیگه بشه باهم

بتونیم آباد کنیم واسه نسل بعد

نگو سوختیم أ بختِ بد

نگو زندگی رو باختیم،محدود بودیم انرژی هم داشتیم

عشق کاشتیم ، نفرت برداشتیم

عادت شد اِنقدر نداشتیم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد