عاشق های افسانه ای

کتی پری

ترجمه ها: اصلی فارسی

Under a silver moon, tropical temperature زیر نور نقره ای ماه ، هوای گرم

I feel my lotus bloom, come closer حس میکنم بارم افسردگیه، نزدیک تر بیا

I want your energy, I want your aura من انرژیتو میخوام ، تشعشعاتتو میخوام

You are my destiny, my mantra تو سرنوشت من هستی، تو دعا های من هستی

Never knew I could see something so clearly looking through my third eye من هیچوقت نمیدونستم میتونم چیزی رو به این وضوح با چشم سومم ببینم

Never knew karma could be so rewarding and bring me to your life هیچ وقت نمیدونستم سرنوشت میتونه اینقدر پاداش دهنده باشه و تو رو به زندگی من بیاره

Maybe this is the beginning of something so magical tonight شاید این شروع یه چیز جادویی باشه، امشب

Take me down to the river منو به رودخانه ببر

Underneath the blood orange sun زیر خون خورشید

Say my name like a scripture اسمم رو بگو مثل یه کتاب آسمانی

Keep my heart beating like a drum قلبم رو مثل یه طبل به تپش بنداز

Legendary lovers, we could be legendary عاشق های افسانه ای، میتونیم افسانه ای باشیم

Legendary lovers, we should be legendary عاشق های افسانه ای، باید افسانه ای باشیم

Go down in history در تاریخ میریم

Go down together, into infinity, forever با هم میریم، به ابدیت تا همیشه

You Cleopatra تو کلوپاترا

You blushing Juliet تو ژولیتِ خجالت زده

Anything for your love, a ride or die هرچیزی برای عشق تو، یه سواری یا مرگ

Never knew I could see something so clearly looking through my third eye من هیچوقت نمیدونستم میتونم چیزی رو به این وضوح با چشم سومم ببینم

Never knew karma could be so rewarding and bring me to your life هیچ وقت نمیدونستم سرنوشت میتونه اینقدر پاداش دهنده باشه و تو رو به زندگی من بیاره

Maybe this is the beginning of something so magical, tonight (oh, oh)

Take me down to the river منو به رودخانه ببر

Underneath the blood orange sun زیر خون خورشید

Say my name like a scripture اسمم رو بگو مثل یه کتاب آسمانی

Keep my heart beating like a drum قلبم رو مثل یه طبل به تپش بنداز

Legendary lovers, we could be legendary عاشق های افسانه ای، میتونیم افسانه ای باشیم

Legendary lovers, we should be legendary عاشق های افسانه ای، باید افسانه ای باشیم

Take me down to the river منو به رودخانه ببر

Underneath the blood orange sun زیر خون خورشید

Say my name like a scripture اسمم رو بگو مثل یه کتاب آسمانی

Keep my heart beating like a drum قلبم رو مثل یه طبل به تپش بنداز

Legendary lovers, we could be legendary عاشق های افسانه ای، میتونیم افسانه ای باشیم

Legendary lovers, we should be legendary عاشق های افسانه ای، باید افسانه ای باشیم

Take me down to the river منو به رودخانه ببر

Underneath the blood orange sun زیر خون خورشید

Say my name like a scripture اسمم رو بگو مثل یه کتاب آسمانی

Keep my heart beating like a drum قلبم رو مثل یه طبل به تپش بنداز

Legendary lovers, we could be legendary عاشق های افسانه ای، میتونیم افسانه ای باشیم

Legendary lovers, we should be legendary عاشق های افسانه ای، باید افسانه ای باشیم

Under a silver moon, tropical temperature زیر نور نقره ای ماه ، هوای گرم

I feel my lotus bloom, come closer حس میکنم بارم افسردگیه، نزدیک تر بیا

I want your energy, I want your aura من انرژیتو میخوام ، تشعشعاتتو میخوام

You are my destiny, my mantra تو سرنوشت من هستی، تو دعا های من هستی

Never knew I could see something so clearly looking through my third eye من هیچوقت نمیدونستم میتونم چیزی رو به این وضوح با چشم سومم ببینم

Never knew karma could be so rewarding and bring me to your life هیچ وقت نمیدونستم سرنوشت میتونه اینقدر پاداش دهنده باشه و تو رو به زندگی من بیاره

Maybe this is the beginning of something so magical tonight شاید این شروع یه چیز جادویی باشه، امشب

Take me down to the river منو به رودخانه ببر

Underneath the blood orange sun زیر خون خورشید

Say my name like a scripture اسمم رو بگو مثل یه کتاب آسمانی

Keep my heart beating like a drum قلبم رو مثل یه طبل به تپش بنداز

Legendary lovers, we could be legendary عاشق های افسانه ای، میتونیم افسانه ای باشیم

Legendary lovers, we should be legendary عاشق های افسانه ای، باید افسانه ای باشیم

Go down in history در تاریخ میریم

Go down together, into infinity, forever با هم میریم، به ابدیت تا همیشه

You Cleopatra تو کلوپاترا

You blushing Juliet تو ژولیتِ خجالت زده

Anything for your love, a ride or die هرچیزی برای عشق تو، یه سواری یا مرگ

Never knew I could see something so clearly looking through my third eye من هیچوقت نمیدونستم میتونم چیزی رو به این وضوح با چشم سومم ببینم

Never knew karma could be so rewarding and bring me to your life هیچ وقت نمیدونستم سرنوشت میتونه اینقدر پاداش دهنده باشه و تو رو به زندگی من بیاره

Maybe this is the beginning of something so magical, tonight (oh, oh)

Take me down to the river منو به رودخانه ببر

Underneath the blood orange sun زیر خون خورشید

Say my name like a scripture اسمم رو بگو مثل یه کتاب آسمانی

Keep my heart beating like a drum قلبم رو مثل یه طبل به تپش بنداز

Legendary lovers, we could be legendary عاشق های افسانه ای، میتونیم افسانه ای باشیم

Legendary lovers, we should be legendary عاشق های افسانه ای، باید افسانه ای باشیم

Take me down to the river منو به رودخانه ببر

Underneath the blood orange sun زیر خون خورشید

Say my name like a scripture اسمم رو بگو مثل یه کتاب آسمانی

Keep my heart beating like a drum قلبم رو مثل یه طبل به تپش بنداز

Legendary lovers, we could be legendary عاشق های افسانه ای، میتونیم افسانه ای باشیم

Legendary lovers, we should be legendary عاشق های افسانه ای، باید افسانه ای باشیم

Take me down to the river منو به رودخانه ببر

Underneath the blood orange sun زیر خون خورشید

Say my name like a scripture اسمم رو بگو مثل یه کتاب آسمانی

Keep my heart beating like a drum قلبم رو مثل یه طبل به تپش بنداز

Legendary lovers, we could be legendary عاشق های افسانه ای، میتونیم افسانه ای باشیم

Legendary lovers, we should be legendary عاشق های افسانه ای، باید افسانه ای باشیم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد