Yeah آره

Ya'll know what it is شما همتون میدونین این چیه

Katy Perry کیتی پری

Juicy J, aha جوسی جی،آها

Let's rage

I knew you were من میدونستم که تو بودی

You were gonna come to me تو بودی که می خواستی پیش من بیای

And here you are و الان اینجایی

But you better choose carefully ولی بهتره با دقت انتخاب کنی

'Cause I'm capable of anything چون من هر کاری رو میتونم انجام بدم

Of anything and everything هر چیز و همه چیز

Make me your Aphrodite منو ملکه عشق (منظور همون ونوس یونایی معروفه) خودت کن

Make me your one and only من رو به تنها کسی که داری و فقط مال خودت کن

But don't make me your enemy, your enemy, your enemy اما من رو با خودت دشمن نکن ، دشمن نکن، دشمن نکن

So you wanna play with magic پس می خوای با جادو بازی کنی

Boy, you should know whatcha falling for پسر، باید دلیل اینکه چرا داری نابود میشی رو بدونی

Baby do you dare to do this? عزیزم جرات انجامش رو داری؟

'Cause I'm coming atcha like a dark horse چون مثل یک اسب تاریک دارم به سمتت میام(منظور از اسب تاریک،اسبی که کسی احتمال میره برنده نشه ولی ناگهان به خودش میاد و از همه سبقت می گیره در اینجا منظور اینه که بدون اینکه انتظار داشته باشی به سمتت میام و تو غافلگیر میشی)

(Hey) (هی)

Are you ready for, ready for تو آماده ای برای،آماده برای

(Hey) (هی)

A perfect storm, a perfect storm یک طوفان سهمگین،یه طوفان سهمگین

'Cause once you're mine, once you're mine چون اگه یه وقتی مال من بشی

(Hey) (هی)

There's no going back دیگه بر نمیگردم

Mark my words به حرفام توجه کن

This love will make you levitate این عشق تو هوا شناورت میکنه

Like a bird مثل یک پرنده

Like a bird without a cage مثله یک پرنده ی بیرون از قفس

But down to earth ولی بیا روی زمین

If you choose to walk away, don't walk away اگه رفتن رو انتخاب کردی،این راه رو نرو

It's in the palm of your hand now baby حالا همه چی تو کف دستای توئه (انتخاب با توئه)

It's a yes or no, no maybe یه آره هست یا نه ،شایدم نه

So just be sure before you give it up to me پس قبل از این که (حق انتخاب رو) به من واگذارش کنی اطمینان حاصل کن

Up to me, give it up to me به من ، به من واگذارش کنی

So you wanna play with magic پس می خوای با جادو بازی کنی

Boy, you should know whatcha falling for پسر، باید دلیل اینکه چرا داری نابود میشی رو بدونی

Baby do you dare to do this? عزیزم جرات انجامش رو داری؟

'Cause I'm coming atcha like a dark horse چون مثل یک اسب تاریک دارم به سمتت میام(منظور از اسب تاریک،اسبی که کسی احتمال میره برنده نشه ولی ناگهان به خودش میاد و از همه سبقت می گیره در اینجا منظور اینه که بدون اینکه انتظار داشته باشی به سمتت میام و تو غافلگیر میشی)

Are you ready for, ready for تو آماده ای برای،آماده برای

A perfect storm, a perfect storm یک طوفان سهمگین،یه طوفان سهمگین

'Cause once you're mine, once you're mine چون اگه یه وقتی مال من بشی

(love trippin')

There's no going back دیگه بر نمیگردم

Oh اوه

She's a beast اون یه جونوره

I call her Karma من " سرنوشت " صداش می کنم

(Come back) (برگرد)

She eat your heart out اون قلبتو میخوره (می کشه)

Like Jeffrey Dahmer مثل جفری دهمر(همون کانیبال، قاتل معروف که فیلم "The Secret Life" رو واسش ساختن)

(Woo) (واو)

Be careful مراقب باش

Try not to lead her on سعی نکن ترغیبش کنی

Shawty's heart was on steroids قلب شاووتی روی استرویید بود(منظور از شاووتی دختری زیبا یا دوست دختر است و منظور از استرویید ضربان قلب بالا ست)

'Cause her love was so strong به خاطر اینکه تو عشقش قوی بود

You may fall in love شاید وقتی عاشقش شی که

When you meet her که تو اون رو ببینی

(Meet her) اون رو ببینی

If you get the chance you better keep her اگه شانسش شو داشتی نگهش دار (عاشق بشو و نذار بره)

(Keep her) نگهش داری

She's sweet as pie, but if you break her heart اون واسش قسم میخوره (اینکه ترکت نکنه) اما اگه قلبش رو بشکنی

She'll turn cold as a freezer

(Freezer)

That fairy tale ending with a knight in shining armor

She can be my Sleeping Beauty اون میتونه زیبای خفته ی من باشه

I'm gon' put her in a coma

(Woo) (واو)

Damn I think I love her لعنتی فکر کنم دوستش دارم

Shawty so bad

I'm sprung and I don't care

She got me like a roller coaster

Turn the bedroom into a fair

(A fair)

Her love is like a drug عشق اون مثل مواد مخدر میمونه

I was tryna hit it and quit it

But lil' mama so dope

I messed around and got addicted

So you wanna play with magic پس می خوای با جادو بازی کنی

Boy, you should know whatcha falling for پسر، باید دلیل اینکه چرا داری نابود میشی رو بدونی

(You should know) تو باید بدونی

Baby do you dare to do this? عزیزم جرات انجامش رو داری؟

'Cause I'm coming atcha like a dark horse چون مثل یک اسب تاریک دارم به سمتت میام(منظور از اسب تاریک،اسبی که کسی احتمال میره برنده نشه ولی ناگهان به خودش میاد و از همه سبقت می گیره در اینجا منظور اینه که بدون اینکه انتظار داشته باشی به سمتت میام و تو غافلگیر میشی)

(Like a dark horse)

Are you ready for, ready for تو آماده ای برای،آماده برای

(Ready for) اماده برای

A perfect storm, a perfect storm یک طوفان سهمگین،یه طوفان سهمگین

(A perfect storm) یه طوفان سهمگین

'Cause once you're mine, once you're mine چون اگه یه وقتی مال من بشی

(Mine) مال من بشی

There's no going back دیگه بر نمیگردم

Yeah آره

Ya'll know what it is شما همتون میدونین این چیه

Katy Perry کیتی پری

Juicy J, aha جوسی جی،آها

Let's rage

I knew you were من میدونستم که تو بودی

You were gonna come to me تو بودی که می خواستی پیش من بیای

And here you are و الان اینجایی

But you better choose carefully ولی بهتره با دقت انتخاب کنی

'Cause I'm capable of anything چون من هر کاری رو میتونم انجام بدم

Of anything and everything هر چیز و همه چیز

Make me your Aphrodite منو ملکه عشق (منظور همون ونوس یونایی معروفه) خودت کن

Make me your one and only من رو به تنها کسی که داری و فقط مال خودت کن

But don't make me your enemy, your enemy, your enemy اما من رو با خودت دشمن نکن ، دشمن نکن، دشمن نکن

So you wanna play with magic پس می خوای با جادو بازی کنی

Boy, you should know whatcha falling for پسر، باید دلیل اینکه چرا داری نابود میشی رو بدونی

Baby do you dare to do this? عزیزم جرات انجامش رو داری؟

'Cause I'm coming atcha like a dark horse چون مثل یک اسب تاریک دارم به سمتت میام(منظور از اسب تاریک،اسبی که کسی احتمال میره برنده نشه ولی ناگهان به خودش میاد و از همه سبقت می گیره در اینجا منظور اینه که بدون اینکه انتظار داشته باشی به سمتت میام و تو غافلگیر میشی)

(Hey) (هی)

Are you ready for, ready for تو آماده ای برای،آماده برای

(Hey) (هی)

A perfect storm, a perfect storm یک طوفان سهمگین،یه طوفان سهمگین

'Cause once you're mine, once you're mine چون اگه یه وقتی مال من بشی

(Hey) (هی)

There's no going back دیگه بر نمیگردم

Mark my words به حرفام توجه کن

This love will make you levitate این عشق تو هوا شناورت میکنه

Like a bird مثل یک پرنده

Like a bird without a cage مثله یک پرنده ی بیرون از قفس

But down to earth ولی بیا روی زمین

If you choose to walk away, don't walk away اگه رفتن رو انتخاب کردی،این راه رو نرو

It's in the palm of your hand now baby حالا همه چی تو کف دستای توئه (انتخاب با توئه)

It's a yes or no, no maybe یه آره هست یا نه ،شایدم نه

So just be sure before you give it up to me پس قبل از این که (حق انتخاب رو) به من واگذارش کنی اطمینان حاصل کن

Up to me, give it up to me به من ، به من واگذارش کنی

So you wanna play with magic پس می خوای با جادو بازی کنی

Boy, you should know whatcha falling for پسر، باید دلیل اینکه چرا داری نابود میشی رو بدونی

Baby do you dare to do this? عزیزم جرات انجامش رو داری؟

'Cause I'm coming atcha like a dark horse چون مثل یک اسب تاریک دارم به سمتت میام(منظور از اسب تاریک،اسبی که کسی احتمال میره برنده نشه ولی ناگهان به خودش میاد و از همه سبقت می گیره در اینجا منظور اینه که بدون اینکه انتظار داشته باشی به سمتت میام و تو غافلگیر میشی)

Are you ready for, ready for تو آماده ای برای،آماده برای

A perfect storm, a perfect storm یک طوفان سهمگین،یه طوفان سهمگین

'Cause once you're mine, once you're mine چون اگه یه وقتی مال من بشی

(love trippin')

There's no going back دیگه بر نمیگردم

Oh اوه

She's a beast اون یه جونوره

I call her Karma من " سرنوشت " صداش می کنم

(Come back) (برگرد)

She eat your heart out اون قلبتو میخوره (می کشه)

Like Jeffrey Dahmer مثل جفری دهمر(همون کانیبال، قاتل معروف که فیلم "The Secret Life" رو واسش ساختن)

(Woo) (واو)

Be careful مراقب باش

Try not to lead her on سعی نکن ترغیبش کنی

Shawty's heart was on steroids قلب شاووتی روی استرویید بود(منظور از شاووتی دختری زیبا یا دوست دختر است و منظور از استرویید ضربان قلب بالا ست)

'Cause her love was so strong به خاطر اینکه تو عشقش قوی بود

You may fall in love شاید وقتی عاشقش شی که

When you meet her که تو اون رو ببینی

(Meet her) اون رو ببینی

If you get the chance you better keep her اگه شانسش شو داشتی نگهش دار (عاشق بشو و نذار بره)

(Keep her) نگهش داری

She's sweet as pie, but if you break her heart اون واسش قسم میخوره (اینکه ترکت نکنه) اما اگه قلبش رو بشکنی

She'll turn cold as a freezer

(Freezer)

That fairy tale ending with a knight in shining armor

She can be my Sleeping Beauty اون میتونه زیبای خفته ی من باشه

I'm gon' put her in a coma

(Woo) (واو)

Damn I think I love her لعنتی فکر کنم دوستش دارم

Shawty so bad

I'm sprung and I don't care

She got me like a roller coaster

Turn the bedroom into a fair

(A fair)

Her love is like a drug عشق اون مثل مواد مخدر میمونه

I was tryna hit it and quit it

But lil' mama so dope

I messed around and got addicted

So you wanna play with magic پس می خوای با جادو بازی کنی

Boy, you should know whatcha falling for پسر، باید دلیل اینکه چرا داری نابود میشی رو بدونی

(You should know) تو باید بدونی

Baby do you dare to do this? عزیزم جرات انجامش رو داری؟

'Cause I'm coming atcha like a dark horse چون مثل یک اسب تاریک دارم به سمتت میام(منظور از اسب تاریک،اسبی که کسی احتمال میره برنده نشه ولی ناگهان به خودش میاد و از همه سبقت می گیره در اینجا منظور اینه که بدون اینکه انتظار داشته باشی به سمتت میام و تو غافلگیر میشی)

(Like a dark horse)

Are you ready for, ready for تو آماده ای برای،آماده برای

(Ready for) اماده برای

A perfect storm, a perfect storm یک طوفان سهمگین،یه طوفان سهمگین

(A perfect storm) یه طوفان سهمگین

'Cause once you're mine, once you're mine چون اگه یه وقتی مال من بشی

(Mine) مال من بشی

There's no going back دیگه بر نمیگردم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد