بابم کرد تا جوابم کرد

خوابم کرد زد و خرابم کرد

حقم بود حقمو دادش رفت

خیلی زود همه چی یادش رفت

قلبم بود قلبمو دادش رفت

خیلی زود همه چی یادش رفت

یادش رفت رو غرورم پا می ذاشتم

یادش رفت با چه عشقی دوسش داشتم

یادش رفت دل و روحم سرگردونه

یکی اونُ برگردونه

یادش رفت پا رو احساسم می ذاشتم

یادش رفت مثل چشمام دوسش داشتم

یادش رفت دل و روحم سرگردونه

یکی اونُ برگردونه

جا موندم با دلِ وامونده م

جا موندم توی کما موندم

حقم بود حقمو دادش رفت

خیلی زود همه چی یادش رفت

قلبم بود قلبمو دادش رفت

خیلی زود همه چی یادش رفت

یادش رفت رو غرورم پا می ذاشتم

یادش رفت با چه عشقی دوسش داشتم

یادش رفت دل و روحم سرگردونه

یکی اونُ برگردونه

یادش رفت پا رو احساسم می ذاشتم

یادش رفت مثل چشمام دوسش داشتم

یادش رفت دل و روحم سرگردونه

یکی اونُ برگردونه

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد