ای همدم روزگار چونی بی من

ای مونس غمگسار چونی بی من

من با رخ چون خزان زردم بیتو

تو با رخ چون بهار چونی بی من

ای زندگی تن و توانم همه تو

جانی و دلی ای دل و جانم همه تو

تو هستی من شدی از آنی همه من

من نیست شدم در تو از آنم همه تو

ای همدم روزگار چونی بی من

ای مونس غمگسار چونی بی من

من با رخ چون خزان زردم بیتو

تو با رخ چون بهار چونی بی من

عشقت به دلم درآمد و شاد برفت

باز آمد و رخت خوبش بنهاد وبرفت

گفتم به تکلف دو سه روزی بنشین

بنشست و کنون رفتنش از یاد برفت

ای همدم روزگار چونی بی من

ای مونس غمگسار چونی بی من

من با رخ چون خزان زردم بیتو

تو با رخ چون بهار چونی بی من

ای در دل من میل و تمنا همه تو

وندر سر من مایه سودا همه تو

هرچند به روزگار در مینگرم

هر چند به روزگار در مینگرم

امروز همه تویی امروز همه تویی و فردا همه فردا همه تو

ای همدم روزگار چونی بی من

ای مونس غمگسار چونی بی من

من با رخ چون خزان زردم بیتو

تو با رخ چون بهار چونی بی من

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد