دیباچه رهایی

همایون شجریان

ترجمه ها: اصلی

مهتاب به نور

مهتاب به نور

دامن شب بشکافت

می نوش دمی

می نوش دمی

خوش تر از این نتوان یافت

خوش باش و میندیش که مهتاب بسی

خوش باش و میندیش که مهتاب بسی

اندر سر خاک یک به یک خواهد تافت

اندر سر خاک یک به یک خواهد تافت