مهتاب به نور

مهتاب به نور

دامن شب بشکافت

می نوش دمی

می نوش دمی

خوش تر از این نتوان یافت

خوش باش و میندیش که مهتاب بسی

خوش باش و میندیش که مهتاب بسی

اندر سر خاک یک به یک خواهد تافت

اندر سر خاک یک به یک خواهد تافت

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد