تصنیف خداوندان اسرار

همایون شجریان

ترجمه ها: اصلی

خداوند خداوندان اسرار

زهی خورشید در خورشید انوار

ز عشق حسن تو خوبان مه رو

ز عشق حسن تو خوبان مه رو

به رقص اندر مثال چرخ دوار

اگر خواهی عطای جاوداني

ز عالمهای باقی ملک بسیار

از آن باده که ویرانی هوش است

از آن باده که ویرانی هوش است

ز شمس حق و دین بستان و هش دار

ز شمس حق و دین بستان و هش دار

خداوند خداوندان اسرار

زهی خورشید در خورشید انوار

ز عشق حسن تو خوبان مه رو

ز عشق حسن تو خوبان مه رو

به رقص اندر مثال چرخ دوار

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد