من را پایین نگه دار

هالزی

ترجمه ها: اصلی فارسی

My demons are begging me to open up my mouth شیطانهام بهم التماس میکنن که دهنم رو باز کنم

I need them mechanically make the words come out بهشون نیاز دارم که به طور مکانیکی کلمات رو بیرون بکشن

They fight me, vigorous and angry, watch them pounce باهام میجنگن، قوی و عصبانی، میبینم که یورش میبرن

Ignite me, licking up the flames they bring about منو آتش میزنن، شعله هایی که روشن کردن رو لیس میزنن

I sold my soul to a three-piece روحم رو به ارواح سه گانه فروختم

And he told me I was holy یکیشون بهم گفت مقدسم

He's got me down on both knees منو به زانو درآورد

But it's the devil that's tryna ولی این یه شیطانه که داره تلاش میکنه

Hold me down, hold me down من رو نگه دار, من رو نگه دار

Sneaking out the back door از در پشتی بیرون فرار کن

Make no sound بدون هيچ صدايي

Knock me out, knock me out منو بیرون بکش, منو بیرون بکش

Saying that I want more, this is what I live for میگم بیشتر میخوام، این چیزیه که براش زندگی میکنم

Hold me down, hold me down من رو نگه دار, من رو نگه دار

Throw me in the deep end, watch me drown من را در اعماق پايان پرت كردند و غرق شدن من را تماشا كردند

Knock me out, knock me out منو بیرون بکش, منو بیرون بکش

Saying that I want more, this is what I live for میگم بیشتر میخوام، این چیزیه که براش زندگی میکنم

Selfish, taking what I want and call it mine خودخواهم، چیزی که میخوام رو میگیرم و میگم مال منه

I'm helpless, clinging to a little bit of spine درمانده ام،به یه ذره مهره میچسبم

They rush me, telling me I'm running out of time بهم میگن عجله کن، میگن داره وقتت تموم میشه

They shush me, walking me across a fragile line بهم میگن ساکت باش، از روی یه خط باریک و شکستنی رَد م میکنن

I sold my soul to a three-piece روحم رو به ارواح سه گانه فروختم

And he told me I was holy و یکیشون بهم گفت مقدسم

He's got me down on both knees منو به زانو درآورد

But it's the devil that's tryna ولی این یه شیطانه که داره تلاش میکنه

Hold me down, hold me down من رو نگه دار, من رو نگه دار

Sneaking out the back door از در پشتی بیرون فرار کن

Make no sound بدون هيچ صدايي

Knock me out, knock me out منو بیرون بکش, منو بیرون بکش

Saying that I want more, this is what I live for میگم بیشتر میخوام، این چیزیه که براش زندگی میکنم

Hold me down, hold me down من رو نگه دار, من رو نگه دار

Throw me in the deep end, watch me drown من را در اعماق پايان پرت كردند و ببین که غرق میشم

Knock me out, knock me out منو بیرون بکش, منو بیرون بکش

Saying that I want more, this is what I live for میگم بیشتر میخوام، این چیزیه که براش زندگی میکنم

Hold me down now من رو الان نگه دار

Hold me down now من رو الان نگه دار

Hold me down من رو الان نگه دار

I sold my soul to a three-piece روحم رو به ارواح سه گانه فروختم

And he told me I was holy و یکیشون بهم گفت مقدسم

He's got me down on both knees منو به زانو درآورد

But it's the devil that's tryna ولی این یه شیطانه که داره تلاش میکنه

Hold me down, hold me down من رو نگه دار, من رو نگه دار

Sneaking out the back door از در پشتی بیرون فرار کن

Make no sound بدون هيچ صدايي

Knock me out, knock me out منو بیرون بکش, منو بیرون بکش

Saying that I want more, this is what I live for میگم بیشتر میخوام، این چیزیه که براش زندگی میکنم

Hold me down, hold me down من رو نگه دار, من رو نگه دار

Throw me in the deep end, watch me drown من را در اعماق پايان پرت كردند و ببین که غرق میشم

Knock me out, knock me out منو بیرون بکش, منو بیرون بکش

Saying that I want more, this is what I live for میگم بیشتر میخوام، این چیزیه که براش زندگی میکنم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد
آلبوم هاي بیشتر از هالزی