من دیگه نمیترسم

هالزی

ترجمه ها: اصلی فارسی

I am not afraid anymore من دیگه نمیترسم

Standing in the eye of the storm در مرکز امن طوفان ایستادم

Ready to face this, dying to taste this, sick sweet warmth آماده ام تا با آن رو برو بشوم ، می میرم تا طعمش را حس کنم (اشتیاق زیاد) ، شیرین و گرم

I am not afraid anymore من دیگه نمیترسم

I want what you got in store من چیزی رو که تو ذخیره کردی میخوام

I'm ready to feed now, get in your seat now آماده ام که تغذیت کنم پس سر جات بشین

And touch me like you never منو جوری لمس کن که تا حالا نکردی

And push me like you never منو جوری هل بده که تا حالا ندادی

And touch me like you never منو جوری لمس کن که تا حالا نکردی

'Cause I am not afraid, I am not afraid anymore بخاطر اینکه من دیگه نمیترسم ... من دیگه نمیترسم

No no no نه نه نه

No no no نه نه نه

No no no نه نه نه

No no no نه نه نه

No no no نه نه نه

I am not ashamed anymore من دیگه خجالت نمیکشم

I want something so impure من یه چیز خیلی ناخالص میخام

You better impress now, watching my dress now fall to the floor بهتره که الان تاثیر گذار باشی ، و منو ببینی که لباس هام روی زمین میفتن

Crawling underneath my skin, sweet talk with a hint of sin زیر پوستم میخزه، حرفهای شیرین با تیکه هایی از گناه

Begging you to take me التماست میکنم که من رو ببری

Devil underneath your grin, sweet thing, but she play to win, heaven gonna hate me اهریمن زیر پوزخندت ، یه چیز شیرین ، شرط میبندم که تو میبری ، و بهشت از من متنفر خواهد شد

And touch me like you never منو جوری لمس کن که تا حالا نکردی

And push me like you never منو جوری هل بده که تا حالا ندادی

And touch me like you never منو جوری لمس کن که تا حالا نکردی

'Cause I am not afraid, I am not afraid anymore بخاطر اینکه من دیگه نمیترسم ... من دیگه نمیترسم

No no no نه نه نه

Crawling underneath my skin, sweet talk with a hint of sin زیر پوستم میخزه، حرفهای شیرین با تیکه هایی از گناه

Begging you to take me التماست میکنم که من رو ببری

Devil underneath your grin, sweet thing, bet you play to win, heaven gonna hate me اهریمن زیر لبخندت ، یه چیز شیرین ، شرط میبندم تو میبری ، بهشت از من متنفر میشه

And touch me like you never منو جوری لمس کن که تا حالا نکردی

And push me like you never منو جوری هل بده که تا حالا ندادی

And touch me like you never منو جوری لمس کن که تا حالا نکردی

'Cause I am not afraid, I am not afraid anymore بخاطر اینکه من دیگه نمیترسم ... من دیگه نمیترسم

No no no نه نه نه

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد