داره اتفاق میوفته

هالزی

ترجمه ها: اصلی فارسی

I found God من خدارو پیدا کردم

I found him in a lover تو یه عاشق پیداش کردم

When his hair falls in his face وقتی موهاش تو صورتش میوفته

And his hands, so cold they shake و دستهاش انقدر سردن میلرزن

I found the Devil من شیطان رو پیدا کردم

I found him in a lover تو یه عاشق پیداش کردم

And his lips like tangerines و لبهاش مزه ی نارنگی میداد

And his color coded speak و طرز حرف زدنش مثل سیستم رنگ بندی بود

Now we're lost somewhere in outer space و حالا ما یه جایی خارج از جو گم شدیم

In a hotel room where demons play در اتاق هتلي كه شيطان ها بازي مي كنند

They run around beneath our feet زیر پاهامون دور و بر میدون

We roll around beneath these sheets ما زیر این ملحفه ها میچرخیم

I've got a lover من یه عاشق دارم

A love like religion عشقي شبيه ايمان

I'm such a fool for sacrifice من برای از خودگذشتی منطقمو از دست دادم

It's coming down, down, coming down داره اتفاق میافته

It's coming down, down, coming down داره اتفاق میافته

I've got a lover من یه عاشق دارم

And I'm unforgiving و من نمیتونم ببخشم

I'm such a fool to pay this price من خیلی احمقم که باید این هزینه رو بپردازم

It's coming down, down, coming down داره اتفاق میافته

It's coming down, down, coming down داره اتفاق میافته

I found a martyr من يك جانباز پيدا كردم

He told me that I'd never به من گفت كه هيچ وقت اینکارو نمیکردم

With his educated eyes با چشمهای تعلیم دیده اش

And his head between my thighs و سرش بین ران هام

I found a savior من یه نجات دهنده پیدا کردم

I don't think he remembers من فكر نمي كنم به ياد بياره

'Cause he's off to pay his crimes چون رفته جواب جرم هاشو بده

And he's got no time for mine و وقتی برای جرم های من نداره

Now we're lost somewhere in outer space و حالا ما یه جایی خارج از جو گم شدیم

In a hotel room where demons play در اتاق هتلي كه شيطان ها بازي مي كنند

They run around beneath our feet زیر پاهامون دور و بر میدون

We roll around beneath these sheets ما زیر این ملحفه ها میچرخیم

I've got a lover من یه عاشق دارم

A love like religion عشقي شبيه ايمان

I'm such a fool for sacrifice من برای از خودگذشتی منطقمو از دست دادم

It's coming down, down, coming down داره اتفاق میافته

It's coming down, down, coming down داره اتفاق میافته

I've got a lover من یه عاشق دارم

And I'm unforgiving و من نمیتونم ببخشم

I'm such a fool to pay this price من خیلی احمقم که باید این هزینه رو بپردازم

It's coming down, down, coming down داره اتفاق میافته

It's coming down, down, coming down داره اتفاق میافته

Every single night pray the sun will rise هر شب دعا بکن كه خورشيد بالا بياد

Every single time make a compromise هر دفعه سازش بکنه

Every single night pray the sun will rise but هر شب دعا کن خورشید طلوع کنه ولی

It's coming down, down, coming down داره اتفاق میافته

He's coming down, down, coming down اون داره اتفاق میوفته

I've got a lover من یه عاشق دارم

A love like religion عشقي شبيه ايمان

I'm such a fool for sacrifice من برای از خودگذشتی منطقمو از دست دادم

It's coming down, down, coming down داره اتفاق میافته

It's coming down, down, coming down داره اتفاق میافته

I've got a lover من یه عاشق دارم

And I'm unforgiving و من نمیتونم ببخشم

I'm such a fool to pay this price من خیلی احمقم که باید این هزینه رو بپردازم

It's coming down, down, coming down داره اتفاق میافته

It's coming down, down, coming down داره اتفاق میافته

Every single night pray the sun will rise هر شب دعا بکن كه خورشيد بالا بياد

Every single time make a compromise هر دفعه سازش بکنه

Every single night pray the sun will rise, but هر شب دعا کن خورشید طلوع کنه ولی

It's coming down, down, coming down داره اتفاق میافته

He's coming down, down, coming down اون داره اتفاق میوفته

It's coming down, down, coming down داره اتفاق میافته

He's coming down, down, coming down اون داره اتفاق میوفته

It's coming down, down, coming down داره اتفاق میافته

He's coming down, down, coming down اون داره اتفاق میوفته

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد
آلبوم هاي بیشتر از هالزی