جایی وجود دارد

هالزی

ترجمه ها: اصلی فارسی

You were dancing in your tube socks in our hotel room تو با جورابای لوله ایت در حال رقص بودی ، توی اتاق هُتِلمون

Flashing those eyes like highway signs اون چشم ها مثل تابلو های بزرگراه چشمک میزدن

Light one up and hand it over یکی روشن کن و رد کن بیاد

Rest your head upon my shoulder سرتو روی شونم گزاشتی

Just wanna feel your lips against my skin فقط میخوام لباتو رو پوستم حِس کنم

White sheets, bright lights ملافه های سفید، چراغ های روشن

Crooked teeth in the night life دندانی کج در زندگی شبانه

You told me this is right where it begins تو بهم گفتی این دقیقا جاییه که این شروع میشه

But your lips hang heavy underneath me ولی لبت سنگین زیر من وصل شده

And I promised myself I wouldn't let you complete me و من به خودم قول دادم که نزارم تو کاملم کنی

I'm trying not to let it show من سعی میکنم نزارم که نشون داده بشه

That I don't wanna let this go که من نمیخوام بزارم این بره

Is there somewhere you can meet me? آیا جایی هستی که بتونی منو ملاقات کنی؟

Cause I clutched your arms like stairway railings

And you clutched my brain and eased my ailings و تو به مغز من سفت چسبیدی و مشکلاتمو آسون کردی

You're writing lines about me, romantic poetry تو داری چند خط دربارم مینویسی، شاعری عاشقانه

Your girl's got red in her cheeks دخترت گونش سرخ شده

Cause we're something she can't see

And I try to refrain, but you're stuck in my brain و من سعی کردم منع کنم ولی تو به مغز من چسبیدی

And all I do is cry and complain و تنها کاری که میکنم گریه کردن و انتقاد کردنه

Because second's not the same چون دومی یکی نیست (مثل اولی نیست)

I'm sorry, but I fell in love tonight من معذرت میخوام ولی من امشب عاشق شدم

I didn't mean to fall in love tonight من منظوری نداشتم که امشب عاشق شم (نمیخواستم امشب عاشق شم)

You're looking like you fell in love tonight تو به نظر میرسی که امشب عاشق شدی

Can we pretend that we're in love? میتونیم تظاهر کنیم که عاشق همیم؟

I'm sorry, but I fell in love tonight من معذرت میخوام ولی من امشب عاشق شدم

I didn't mean to fall in love tonight من منظوری نداشتم که امشب عاشق شم (نمیخواستم امشب عاشق شم)

You're looking like you fell in love tonight تو به نظر میرسی که امشب عاشق شدی

Could we pretend that we're in love? میتونیم تظاهر کنیم که عاشق هستیم؟

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد
آلبوم هاي بیشتر از هالزی