بگوبگو به دلم بگوکجابرات دل زده شدم تویی ک خوبی هامو نمیدیدی وعوضش عشقه بدی هاتوزدم

خومومیشناسم باتمومه بدی هات عاشقه چشماتم

بگوبگو حالا که دیدی مرهم واسه دله تنهامی

حالا ک دیدی هوا واسه نفسامی دنیامی داری میری انتقامه خوبی هاموبگیری

داری ستاره بارون میکنی شبایه غمگینه منو

باشه قبوله هرچی ک توبگی فقط نرو

شایدم

اشتباهم این بودگ گفتم عاشقم

کجاقلبموباختم به تونفهمیدم

داری ستاره بارون میکنی شبایه غمگینه منو

باشه قبوله هرچی ک توبگی فقط نرو

شایدم اشتباهم این بودگ گفتم عاشقم

کجاقلبموباختم به تونفهمیدم

بگوچرا مثه قدیمانمیشی مثه غریبه هاشدی

چرامیگی گذشته ها گذشته قیده خاطراتوزدی

حالا ک نفسمی راهه شکستنه غروروموخوب بلدی

توکه میدونستی هرلحظموبه یادت بودم

بخدامنطقی نیس بری حالا ک شدی تاروپودم

بگذری ازمن میگذرم بی توازجونم

داری ستاره بارون میکنی شبایه غمگینه منو

باشه قبوله هرچی ک توبگی فقط نرو

شایدم اشتباهم این بودگ گفتم عاشقم

کجاقلبموباختم به تونفهمیدم

داری ستاره بارون میکنی شبایه غمگینه منو

باشه قبوله هرچی ک توبگی فقط نرو

شایدم اشتباهم این بودگ گفتم عاشقم

کجاقلبموباختم به تونفهمیدم

داری ستاره بارون میکنی شبایه غمگینه منو

باشه قبوله هرچی ک توبگی فقط نرو

شایدم اشتباهم این بودگ گفتم عاشقم

کجا قلبمو باختم به تونفهمیدم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد