چه حرفایی

مهدی جهانی

ترجمه ها: اصلی

چه حرفایی!

چه چشمایی!

چه لبخندی، چه رویایی!

چه آرومی، چه زیبایی، حالم خوبه تو اینجایی

نمی دونم که می تونی بازم بیشتر با من باشی

چی میشه مثل قلب من تو این بازی تو رسوا شی ؟

چه بارونی! چه احساسی!

توام بارون و میشناسی

چه آوازی! چه پروازی! تو داری عشق و میسازی

نمی دونم که می تونی بازم بیشتر با من باشی

چی میشه مثل قلب من تو این بازی تو رسوا شی ؟

چه خوشرنگی! چه خوشبویی!

چه تصویری! چه خوشرویی!

چه تعبیری شده رویام!

تو تنهایی منم تنهام

نمی دونم که می تونی بازم بیشتر با من باشی

چی میشه مثل قلب من تو این بازی تو رسوا شی ؟

چه بارونی! چه احساسی!

توام بارون و میشناسی

چه آوازی! چه پروازی! تو داری عشق و میسازی

نمی دونم که می تونی بازم بیشتر با من باشی

چی میشه مثل قلب من تو این بازی تو رسوا شی ؟