دلخور بود ازم

که خدافظی هم نکرد

منو تنها ولم کرد

با رنگ و روی زرد

چقدر دلتنگش میشم

چه خوب بود دوتایی

پشت پنجره میشینم

غروب ها تنهایی

چقدر دلتنگش میشم

خیلی خوب بود دوتایی

پشت پنجره میشینم

غروب ها تنهایی

گفتی خودم مواظبم عزیزم

هی

قول میدم سراغتم نگیرم

کجا رفتی سریع بگو

حتی یه خدافظم نگو نه

راستی الان با اون همه چی خوبه

مهم نیست دعواتون سر چی بوده

شبا دیر نرسی خونه

کسی جاتو پر کنه

نه نمیتونی بسازه با منه دیوونه

همه تقصیر ها گردن من

راستی هنو کادوم گردنت هس ؟

اصن به من چه

رفت و حتی نزده زنگ

هر چقدر طول بدی میشه رفتنت سخت تر

میگی حقمه نه

من دوس دارم خوب باشی از ته قلبم

آره از ته قلبم

شده تنها ارزوم

هی

بشینه رو به روم

فقط نگاش کنم

همینه آرزوم

چقد دلتنگش میشم

چه خوب بود دوتایی

پشت پنجره میشینم

غروب ها تنهایی

چقدر دلتنگش میشم

خیلی خوب بود دوتایی

پشت پنجره میشینم

غروب ها تنهای

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد