یاد من

چرا ، دوباره یاد ما کردی

یادمه اون دمه آخر

حتی نگاهمم نکردی

دیدی به حرفم رسیدی!

که گفتم خودت میری،خودتم برمیگردی

مگه من به تو بد کردم

مگه جاتو پر کردم؟!

دلیله این جدایی رو بگو تا شاید برگردم

فدای اون مرامت

که منو ساده رها کردی

بگو گناهم چی بود؟!

که دل و راتو(راهتو)سوا کردی

چرا! دوباره یاد ما کردی /

یادمه اون دمه آخر

حتی نگاهمم نکردی

دیدی به حرفم رسیدی!

که گفتم خودت میری،خودتم برمیگردی

یاد من

چرا ، دوباره یاد ما کردی

یادمه اون دمه آخر

حتی نگاهمم نکردی

دیدی به حرفم رسیدی!

که گفتم خودت میری،خودتم برمیگردی

مگه من به تو بد کردم ؟!

مگه جاتو پر کردم؟!

دلیله این جدایی رو بگو تا شاید برگردم

فدای اون مرامت

که منو ساده رها کردی

بگو گناهم چی بود؟!

که دل و راتو(راهتو)سوا کردی

چرا! دوباره یاد ما کردی

یادمه اون دمه آخر

حتی نگاهمم نکردی

دیدی به حرفم رسیدی

چرا ، دوباره یاد ما کردی

یادمه اون دمه آخر

حتی نگاهمم نکردی

دیدی به حرفم رسیدی!

که گفتم خودت میری،خودتم برمیگردی

مگه من به تو بد کردم ؟!

مگه جاتو پر کردم؟!

دلیله این جدایی رو بگو تا شاید برگردم

فدای اون مرامت

که منو ساده رها کردی

بگو گناهم چی بود؟!

که دل و راتو(راهتو)سوا کردی

چرا! دوباره یاد ما کردی

یادمه اون دمه آخر

حتی نگاهمم نکردی

دیدی به حرفم رسیدی!

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد