با من بیا

دختر شاهپریا

از من دور نشیا

به کسی نزدیک نشیا

تازگیا

یکمی مشکوکیا

میگم بهت کجا میری

میگی همین نزدیکیا

بیا بیا

تو فکر منی یا

تو فکر یکی دیگه

بگو تو فکر کیا

بیا بیا بیا

نری با کسیا

من عاشق ِ تو شدم

قول بده عاشقم باشیا

yeah

با من بیا

دستمو بگیریا

همه با من ببیننت

رقیبا بشن رو سیا

بیا بیا

بی من جایی نریا

من تورو دوست دارم

منو دوست داشتهباشیا

بیا بیا

تو فکر منی یا

تو فکر یکی دیگه

بگو تو فکر کیا

بیا بیا بیا

نری با کسیا

من عاشق ِ تو شدم

قول بده عاشقم باشیا

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد