خواهم که بر مویت ، مویت ، مویت

هر دم زنم شانه ، هر دم زنم شانه

ترسم پریشان کند بسی حال هرکسی

چشم نرگست مستانه مستانه ، مستانه مستانه

خواهم که بر چشمت ، چشمت ، چشمت

هر دم کشم سرمه ، هر دم کشم سرمه

ترسم مجنون کند بسی مثل من کسی

چشم نرگست مستانه مستانه ، مستانه مستانه

یه شب بیا منزل ما

حل کن تو صد مشگل ما

ای دلبر خوشگل ما

دردت به جان ما شد

روح و روان ما شد

خواهم بر ابرویت ، رویت ، رویت

هر دم کشم وسمه ، هر دم کشم وسمه

ترسم که مجنون کند بسی مثل من کسی

چشم نرگست مستانه مستانه ، مستانه مستانه

خواهم که بر رویت ، رویت ، رویت

هر دم زنم بوسه ، هر دم زنم بوسه

ترسم که نالان کند بسی حال هر کسی

چشم نرگست مستانه مستانه ، دیوانه دیوانه

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد