شاه دخترون

معین

ترجمه ها: اصلی

شاه دخترون دختر گل به سر سرون دختر

شاه دخترون دختر گل به سر سرون دختر

برده اون نگاه تو عقل و هوش من از

ای گل گلستانم ای نو گل بستانم

چشمان سیاه تو چشمان سیاه تو

اتش زده بر جانم اتش زده بر جانم

این دل سرکش من تاب وتوان نداره

برای دیدن تو همیشه بی قراره

اگه پیشه من بیایی اگه پیشه من بیایی

دل دیگه غم نداره دل دیگه غم نداره

شاه دخترون دختر گل به سر سرورن دختر

برده اون نگاه تو عقلو هوش من از سر عقلو هوش من از سر

با اون راه رفتنت خندیدنت میون گلها

با اون راه رفتنت خندیدنت میون گلها

پروانه شدیو پر می زنی می بری دلها

چرارفتی نداری مروتی نداری

چرا بر من مسکین محبتی نداری محبتی نداری

شاه دخترون دختر گل به سر سرون دختر

چشمان سیاه تو برده هوش من از سر،

برده هوش من از سر

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد