جان تو جان من

حاکم و قربان من

سفره ی خانه من

طعم لبت نان من

خوش بگو تا غم از خوشه ی تو نوش کنم

شاخ شیرین بیان

صورت خندان من

حکم کشتار بده

بنده و قربانیم

از تو آزادم آن لحظه که زندانی ام

ظلم تو بوسه بر آه جگر سوز من

مهر دیوانگی طالع پیشانیم

عشق دیوانه

زهر جانانه

از تو می نوشم و سرمست و سبک بار من

بیت ویرانی شعر ایرانی

از تو می خوانم و شب ناله ی بیدار منم

جان تو جان من

حاکم و قربان من

سفره ی خانه من

طعم لبت نان من

خوش بگو تا غم از خوشه ی تو نوش کنم

شاخ شیرین بیان

صورت خندان من

عطش روی تو دارم شب دیدار باش

نفس خفته ی بی عاطفه بیدار باش

هوس عطر تو هست و تب آغوش نیست

صحبت از موی تو هست و گوش تو گوش نیست

ای دل ای عاشق

موج بی قایق

می روی تابزنی سر به کدامین سنگ

ای دل تنها مست و بی پروا

بی سپر می بریم سمت کدامین جنگ

جان تو جان من حاکم و قربان من

سفره ی خانه من

طعم لبت نان من

خوش بگو تا غم از خوشه ی تو نوش کنم

شاخ شیرین بیان

صورت خندان من

جان تو جان من حاکم و قربان من

سفره ی خانه من

طعم لبت نان من

خوش بگو تا غم از خوشه ی تو نوش کنم

شاخ شیرین بیان

صورت خندان من

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد