بگو که گل نفرستد کسی به خانه من

که عطر یاد تو پر کرده آشیانه من

تو چلچراغ سعادت فروز بخت منی

بجای ماه تو پرتو فشان به خانه من

به شوق روی تو من زنده ام خدا داند

برای زیستن اینک تویی بهانه من

صدام کن ای صداقت پیشه

بی بی گل عتیقه

تمام دلخوشیم اینه

که دل با تو رفیقه

صدام کن ای هوای تازه

ای عطر رمنده

هوا پر شه

پر از پرهای

رنگی پرنده

بزن بارون

بزن خیسم کن

آبم کن

ترم کن

کمک کن تازه بارون

من غریبم

پرپرم کن

بزن آتیش به جونم

شعله کن

خاکسترم کن

بذار سر روی دوشم

سایه ت رو

تاج سرم کن

صدام کن ای

صداقت پیشه

بی بی گل عتیقه

تمام دلخوشیم اینه

که دل با تو رفیقه

تو عاشق پیشه ای

همیشه ای

محشر بپا کن

منو عاشق ترین آواره عالم صدا کن

من از مکتب سراغ قبله عشقو گرفتم

تو اینجا تا ابد از عشق مردن رو بنا کن

تو عاشق پیشه ای

همیشه ای

محشر بپا کن

منو عاشق ترین آواره عالم صدا کن

من از مکتب سراغ قبله عشقو گرفتم

تو اینجا تا ابد از عشق مردن رو بنا کن

بزن بارون

بزن خیسم کن

آبم کن

ترم کن

کمک کن تازه بارون

من غریبم

پرپرم کن

بزن آتیش به جونم

شعله کن

خاکسترم کن

بذار سر روی دوشم

سایه ت رو

تاج سرم کن

صدام کن ای

صداقت پیشه

بی بی گل عتیقه

تمام دلخوشیم اینه

که دل با تو رفیقه

تو عاشق پیشه ای

همیشه ای

محشر بپا کن

منو عاشق ترین آواره عالم صدا کن

من از مکتب سراغ قبله عشقو گرفتم

تو اینجا تا ابد از عشق مردن رو بنا کن

بزن بارون

بزن خیسم کن

آبم کن

ترم کن

کمک کن تازه بارون

من غریبم

پرپرم کن

بزن آتیش به جونم

شعله کن

خاکسترم کن

بذار سر روی دوشم

سایه ت رو

تاج سرم کن

صدام کن ای

صداقت پیشه

بی بی گل عتیقه

تمام دلخوشیم اینه

که دل با تو رفیقه

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد