شده ام بت پرست تو ، تو ، تو ، تو

شب هجرون دیگه تمومه ، گل مهتاب بر سر بومه

عاشقی جز بر تو حرومه ، که برای تو زنده ام

آه ، که برای تو زنده ام

شده ام بت پرست تو ، قسم به چشمون مست تو

به کنج میخونه روز و شب شده ام جام دست تو

آه ، شده ام جام دست تو

به تو چون سجده میکنم ، شرر تو هر سينه ميزنم

به قصه میخوام که بعد از این بت روی تو بشکنم

آه ، بت روی تو بشکنم

شب هجرون دیگه تمومه ، گل مهتاب بر سر بومه

عاشقی جز بر تو حرومه ، که برای تو زنده ام

آه ، که برای تو زنده ام

روم از هر خونه به خونه که بگیرم از تو نشونه

دل من یک کاسهٔ خونه ، که برای تو زنده ام

آه ، که برای تو زنده ام

عزيزم كاسه چشمم سرايت

ميون هر دوچشمم جاي پايت

شب هجرون دیگه تمومه ، گل مهتاب بر سر بومه

عاشقی جزبر تو حرومه ، که برای تو زنده ام

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد