آرزو

معین

ترجمه ها: اصلی

آرزو داشتم یار من تو باشـــــــی

چراغ شام تار من تو باشــــــــی

حالادونستم که دنیاپرستـــــــی

خوردی شراب دورنگی و پستی

آخه وای وای وای ازاین دنیــــــا

آخا حیف حیف حیف ازاین دنیــــا

بنویسم ور بامه طاقه بستان

تا کی وکیشم جور ناکسان

تا کی وکیشم جور ناکسان