چند روزه دله دیوونه میگیره همش بهونه

آتیشم میزنه هر شب جایه خالیت تویه خونه

دله من هواتو داره دیگه طاقت نمیاره این

این دله همیشه گریون مثه ابرایه بهاره

کی تو رو دوستت داره قد یه دنیا

کی میخواد با تو باشه حتی تو رویا

دنباله جایه پاهاته رویه شنهایه قشنگو خیسه دریا

نگو که رفتنه تو سهمه منه

دله من طاقت نداره میشکنه

نگو که باید جدا شیم

نگو قسمته منو تو رفتنه

کی تو رو دوستت داره قد یه دنیا

کی میخواد با تو باشه حتی تو رویا

دنباله جایه پاهاته رویه شنهایه قشنگو خیسه دریا

نگو که رفتنه تو سهمه منه

دله من طاقت نداره میشکنه

نگو که باید جدا شیم

نگو قسمته منو تو رفتنه

چند روزه دله دیوونه

میگیره همش بهونه

آتیشم میزنه هر شب

جایه خالیت تویه خونه

دله من هواتو داره

دیگه طاقت نمیاره این

این دله همیشه گریون

مثه ابرایه بهاره

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد