شب شده روشن

چون دل روشن من

خیزد از بیشه و گلشن

نغمه ی طرب

مرغک عاشق

آمده خوش به سخن

نغمه اش برده دل از من

بانگ مرغ سحر

از سرور دگر

مژده میدهد امشب

چشمک اختر

گردش باد صبا

عطر جان پرور گل ها

میدهد چه خبر

مه که با شادی

مینگرد سوی ما

با چنین چهره ی زیبا

این همه اثری

دارد و خبری

از سعادت دیگر

امشب به برم شاید

او می آید چو نسیم سحر

شاید ز سفر یارم

آید امشب ، آن افسونگر

بخت هم شده یار امشب

بیدارم امشب شده فتنه به خاک

بنگر که نگارآمد

دلدار آمد فرصت دریاب

چشمک اختر

گردش باد صبا

عطر جان پرور گل ها

میدهد چه خبر

مه که با شادی

مینگرد سوی ما

با چنین چهره ی زیبا

این همه اثری

دارد و خبری

از سعادت دیگر

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد