گل و سکهُ نقل و نبات ،رو سرش غوغا میکنه

عروس با اون تورِ سپید ،بختشو پیدا میکنه

صورتش چون برگِ گله ،ناز به این دنیا میکنه

گل بریزین رو عروس و دوماد ،یار مبارک یار مبارک باد

گل بریزین رو عروس و دوماد ،یار مبارک یار مبارک باد

چه قشنگِ پیرهنِ تافته ِ تازه عروس

چه بلنده گیسویِ بافته ی تازه عروس

اون که شاده شاه دوماده

از چشاش شادی میباره

پای خنچه با یه غنچه

دست تو دست داره

اون که شاده شاه دوماده

از چشاش شادی میباره

پای خنچه با یه غنچه

دست تو دست داره

گل بریزین رو عروس و دوماد ،یار مبارک باد مبارک باد

گل بریزین رو عروس و دوماد ،یار مبارک باد مبارک باد

گل بریزین رو عروس و دوماد ،یار مبارک باد مبارک باد

گل بریزین رو عروس و دوماد ،یار مبارک باد مبارک باد

گل و سکهُ نقل و نبات ،رو سرش غوغا میکنه

عروس با اون تورِ سپید ،بختشو پیدا میکنه

صورتش چون برگِ گله ،ناز به این دنیا میکنه

گل بریزین رو عروس و دوماد ،یار مبارک یار مبارک باد

گل بریزین رو عروس و دوماد ،یار مبارک یار مبارک باد

چه قشنگِ پیرهنِ تافته ِ تازه عروس

چه بلنده گیسویِ بافته ی تازه عروس

اون که شاده شاه دوماده

از چشاش شادی میباره

پای خنچه با یه غنچه

دست تو دست داره

اون که شاده شاه دوماده

از چشاش شادی میباره

پای خنچه با یه غنچه

دست تو دست داره

گل بریزین رو عروس و دوماد ،یار مبارک یار مبارک باد

گل بریزین رو عروس و دوماد ،یار مبارک باد مبارک باد

اون که شاده شاه دوماده

از چشاش شادی میباره

پای خنچه با یه غنچه

دست تو دست داره

اون که شاده شاه دوماده

از چشاش شادی میباره

پای خنچه با یه غنچه

دست تو دست داره

گل بریزین رو عروس و دوماد ،یار مبارک باد مبارک باد

گل بریزین رو عروس و دوماد ،یار مبارک باد مبارک باد

گل و سکهُ نقل و نبات ،رو سرش غوغا میکنه

عروس با اون تورِ سپید ،بختشو پیدا میکنه

صورتش چون برگِ گله ،ناز به این دنیا میکنه

گل بریزین رو عروس و دوماد ،یار مبارک باد مبارک باد

گل بریزین رو عروس و دوماد ،یار مبارک باد مبارک باد

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد