در روح و جان من

می مانی ای وطن

به زیر پا فتد آن دلی

که بهر تو نلرزد

شرح این عاشقی

ننشیند در سخن

که بهر عشق والای تو

همه جهان نیرزد

در روح و جان من

میمانی ای وطن

به زیر پا فتد آن دلی

که بهر تو لرزد

شرح این عاشقی ننشیند در سخن

که بهر عشق والای تو

همه جهان نیرزد

ای ایران ایران

دور از دامان پاکت دست دگران

بد گوهران

ای عشق سوزان

ای شیرین ترین رویای من تو بمان

در دل و جان

ای ایران ایران

گلزار سبزت دور از تاراج خزان

جور زمان

ای مهر رخشان

ای روشن گر دنیای من ای جهان

تو بمان

سبزیه صد چمن

سرخیه خون من

سپیدیه طلوع سحر

به پرچمت نشسته

شرح این عاشقی

ننشیند در سخن

به ملک تا ابد هستیم

به هستیه تو بسته

ای ایران ایران

دور از دامان پاکت دست دگران

بد گوهران

ای عشق سوزان

ای شیرین ترین رویای من تو بمان

در دل و جان

ای ایران ایران

گلزار سبزت دور از تاراج خزان

جور زمان

ای مهر رخشان

ای روشن گر رویای من ای جهان

تو بمان

در روح و جان من

می مانی ای وطن

به زیر پا فتد آن دلی

که بهر تو لرزد

شرح این عاشقی

ننشیند در سخن

که بهر عشق والای تو

همه جهان نیرزد

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد