چیشد ؟

چرا حست عوص شد؟

یهو تنهام گذاشتی

سر چیزای بیخود

تو هیچ وقت مثل حرفات نبودی

باشه من بد تو خوبی

ولی حقم نبود که

منو اینجور بکوبی

چیشد ؟

به من احساست عادی شد

همه حرعام تکراری شد

بگو عشقم اخه چیشد؟

هرکی جای من بود

یه روز می رفت تنهات میزاشت

ولی من پای تو موندم

بگو عشقم اخه چیشد ؟

یه دفعه بشین فکر کن به کارات

تهش من برم کی مونه باهات ؟

حیف من و تو اون خاطرات

اخه مگه دلم بعد تو دل میشه؟

اخه مگه رفتنت عادی میشه؟

من عاشق تو تو عاشق یکی دیگه

من واسه تو میمیرم تو هم واسه یکی دیگه

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد