چطوری دیوونه ...؟

بهت خوش میگذره بی من...؟

یا نه...؟

چطوری تونستی نباشم تو بری بی رحم.؟

با من ...

چجوری تا کردی...

رها کردی ...

منو با نامردی...

چجوری دل کندی ...

ول کردی ...

منو با دل تنگی .

چجوری روت میشه اسمم بیا جایی نمیری...؟

چجوری میتونی بی من تو دستاشو بگیری...؟

یه جوری بالمو بستی برام نمونده پرواز...؟

چجوری فکر می کردم که دل تو مثل دریاست ...؟

چجوری میتونی بی من تو باشی...؟

چجوری میتونی از من جدا شی ...؟

چطور طاقت اوردی تو بی من ...؟

چطوره قلب سنگیه تو بی رحم ...؟

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد