هوس کردم بازم امشب زیر بارون توی خیابون

به یادت اشک بریزم طبق معمول همیشه

آخه وقتی بارون میاد رو صورت یه عاشق مثل من

حتی فرق اشک و بارون دیگه معلوم نمیشه

امشب چشای من مثله ابرای بهاره

نخند به حال من که حالم گریه داره

چرا گریم نمیتونه رو تو تاثیری بذاره

آره بخند ، بخند ، که حالم خنده داره

آره بخند ، بخند ، که حالم خنده داره

بخند ، بخند ، که حالم خنده داره

این عشقه یک طرفه من رو کشونده تو خیابونا

نمیخوام توی این خلوت کسی دورو برم باشه

نه پلکام روی هم میرن نه دست میکشم از گریه

نه میخوام بند بیاد بارون نه چتری رو سرم باشه

امشب چشای من مثله ابرای بهاره

نخند به حال من که حالم گریه داره

چرا گریم نمیتونه رو تو تاثیری بذاره

آره بخند ، بخند ، که حالم خنده داره

آره بخند ، بخند ، که حالم خنده داره

بخند ، بخند ، که حالم خنده داره

نه پلکام روی هم میرن نه دست میکشم از گریه

نه میخوام بند بیاد بارون نه چتری رو سرم باشه

امشب چشای من مثله ابرای بهاره

نخند به حال من که حالم گریه داره

چرا گریم نمیتونه رو تو تاثیری بذاره

آره بخند ، بخند ، که حالم خنده داره

آره بخند ، بخند ، که حالم خنده داره

بخند ، بخند ، که حالم خنده داره

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد