منم یه تقویم پر از زمستون

چله نشینِ دلی درب و داغون

سال کبیسه م و شگون ندارم

از هیچ کسی خاطره ای ندارم

جز یه نفر که درب و داغونم کرد

بره بودم گرگ بیابونم کرد

اما دلم تو غربت بیابون

از راهی که رفته نشد پشیمون

دل ای دل دیوونه

کی قَدرتُ میدونه ه؟

برو فکر خودت باش

پر از گرگه زمونه

باز منتظر نشستی

آب میشی دستی دستی

تو هم باید مثل اون

دلش رو می شکستی

منم یه تقویم پر از زمستون

چله نشینِ دلی درب و داغون

سال کبیسه م و شگون ندارم

از هیچ کسی خاطره ای ندارم

جز یه نفر که درب و داغونم کرد

بره بودم گرگ بیابونم کرد

اما دلم تو غربت بیابون

از راهی که رفته نشد پشیمون

دل ای دل دیوونه

کی قَدرتُ میدونه ه؟

برو فکر خودت باش

پر از گرگه زمونه

باز منتظر نشستی

آب میشی دستی دستی

تو هم باید مثل اون

دلش رو می شکستی

دل ای دل دیوونه

کی قَدرتُ میدونه ه؟

برو فکر خودت باش

پر از گرگه زمونه

باز منتظر نشستی

آب میشی دستی دستی

تو هم باید مثل اون

دلش رو می شکستی

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد