بنویس از سر خط

محسن یگانه

ترجمه ها: اصلی

بنویس از سر خط

بنویس که دلت دیگه به یاد اون نیست

بنویس که بدونه

وقتی نباشه قلبت از غصه خون نیست

اون که گذاشت و رفت

یه روز سرش به سنگ میخوره بر میگرده

دیگه صداش نکن

بذار خودش بیاد دنبالت بگرده

بنویس از سر خط

بنویس که دلت دیگه به یاد اون نیست

بنویس که بدونه

وقتی نباشه قلبت از غصه خون نیست

اون که گذاشت و رفت

یه روز سرش به سنگ میخوره برمی گرده

دیگه صداش نکن

بذار خودش بیاد دنبالت بگرده

دیگه گریه نکن اخه اشک تو باعث شادی اونه

دیگه بپاش نسوز اخه اون واسه تو دیگه دل نمیسوزونه

اگه میخواست میموند حالا که رفت و غصش رفته ز یادم

اگه پیشم میموند میدید جز اون به هیشکی دل نمیدادم

دیگه گریه نکن اخه اشک تو اعث شادی اونه

دیگه بپاش نسوز اخه اون واسه تو دیگه دل نمیسوزونه

اگه میخواست میموند

حالا که رفت غصش رفته ز یادم

اگه پیشم میموند میدید جز اون به هیشکی دل نمیدادم

بنویس از سر خط

بنویس که دلت دیگه بیاد اون نیست

بنویس که بدونه وقتی نباشه قلبت از غصه خون نیست

اون که گذاشت و رفت

یه روز سرش به سنگ میخوره برمیگرده

دیگه صداش نکن بذار خودش بیاد دنبالت بگرده

دیگه گریه نکن اخه اشک تو باعث شادی اونه

دیگه بپاش نسوز اخه اون واسه تو دیگه دل نمیسوزونه

اگه میخواست میموند

حالا که رفت غصش رفته ز یادم

اگه پیشم میموند میدید جز اون به هیشکی دل نمیدادم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد