آهای رئیس خوشگلا ابرو کمون گیسو طلا

شیطونک نا مهربون گیسو طلا ابرو کمون

قسم به جون عاشقات که من میون عاشقات

به قیمت جون میخرم هر چی بخواد بیاد سرم

آهای رئیس خوشگلا ابرو کمون گیسو طلا

شیطونک نا مهربون گیسو طلا ابرو کمون

من که میون عاشقات هستیم رو ریختم زیر پات

نذار بپوسم تو خزون قلبم رو انقدر نچزون

میگن که وقتی آه میاد پشت سرش بهار میاد

بهار رو با خودت بیار خانوم بهار خانوم بهار

تویی رئیس خوشگلا ابرو کمون گیسو طلا

آهای رفیق گریه هام منم رئیس عاشقام

تویی رئیس خوشگلا ابرو کمون گیسو طلا

آهای رفیق گریه هام منم رئیس عاشقام

تویی رئیس خوشگلا ابرو کمون گیسو طلا

آهای رفیق گریه هام منم رئیس عاشقام

آهای رئیس خوشگلا ابرو کمون گیسو طلا

شیطونک نا مهربون گیسو طلا ابرو کمون

قسم به جون عاشقات که من میون عاشقات

به قیمت جون میخرم هر چی بخواد بیاد سرم

آهای رئیس خوشگلا ابرو کمون گیسو طلا

شیطونک نا مهربون گیسو طلا ابرو کمون

من که میون عاشقات هستیم رو ریختم زیر پات

نذار بپوسم تو خزون قلبم رو انقدر نچزون

میگن که وقتی آه میاد پشت سرش بهار میاد

بهار رو با خودت بیار خانوم بهار خانوم بهار

تویی رئیس خوشگلا ابرو کمون گیسو طلا

آهای رفیق گریه هام منم رئیس عاشقام

تویی رئیس خوشگلا ابرو کمون گیسو طلا

آهای رفیق گریه هام منم رئیس عاشقام

تویی رئیس خوشگلا ابرو کمون گیسو طلا

آهای رفیق گریه هام منم رئیس عاشقام

من که میون عاشقات هستیم رو ریختم زیر پات

نذار بپوسم تو خزون

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد