لولای شکسته

محسن چاوشی

ترجمه ها: اصلی

لولای شکسته در را عوض می کنم

در را باز می کنم می گویم بانو خوش آمدی

اگر نبودی در را می بندی هی دوباره باز می کنم

آی بانو ، ، بانو ، بانو جان فقط همین

آی بانو ، ، بانو ، بانو جان فقط همین

آی بانو شوخی نکن

چشم خسته بسته می شود

قلب خسته می ایستد

آی بانو ، ، بانو ، بانو جان فقط همین

آی بانو ، ، بانو ، بانو جان فقط همین