غریبه مادر

محسن چاوشی

ترجمه ها: اصلی English

صـــــــدای پا نبود صــــــــدای

تق تق شکســـــــتن تو بود

غــــــــــروب خسته بود

که من سرم هنـــــــوز

رو دامــــــــــــن تو بود

صـــــــــدای پـــــــــای تو

که توی راه رو

زبــــــــونه مـــــــی کشید

تمــــــــــــــــــــام روحمــــــــــــو بــــرای

دیدنـــــــــــــت به خونه مـــــــی کشید

به مـــــــــادرم بگــــــــــــــین

قفس شکستــــــــــــه و

پرنده پـــــــــر زده

به مـــــــادرم بگیـــــــــن بهــــــــــــــــــــار

اومـــــــــــــــده جوونه سر زده

یه درد مطمئن مفاصل

منو کلافه کرده بود

تمامه وزنشـــــــــو به

شونه های مــــــــــن

اضافه کرده بود

غروب رفته بود

غروبه توی مه

غروبه تو غبار

غروبه بـــــــــــی قرار

غروبه رو سیـــــــــاه

غروبه بی پنــــــــــــاه

به مادرم بگـــــــــین

هنوز خنده هاش

رو سر جهازشن

به مادرم بگـــــــــین

هنوز گریه هاش

تو جا نمازشن

به مادرم بگیـــــــن

هنوز خنده هاش

رو سر جهازشن

به مادرم بگیــــــــــن

هنوز گریه هاش

تو جا نمازشن

...