بیا بیا که شدم در غم تو سودایی

درآ درآ که به جان آمدم ز تنهایی

عجب عجب که برون آمدی به پرسش من

ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی

بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا

بنه بنه بنشین تا دمی برآسایی

بیا بیا که شدم در غم تو سودایی

درآ درآ که به جان آمدم ز تنهایی

عجب عجب که برون آمدی به پرسش من!

ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی

مرو مرو چه سبب زود زود می بروی؟

بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی؟

نفس نفس زده ام ناله ها ز فرقت تو

زمان زمان شده ام بی رخ تو سودایی

بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی؟

زمان زمان شده ام بی رخ تو سودایی

بی رخ تو سودایی

بیا بیا که شدم در غم تو سودایی

درآ درآ که به جان آمدم ز تنهایی

عجب عجب که برون آمدی به پرسش من!

ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی

بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا

بنه بنه بنشین تا دمی برآسایی

مجو مجو پس از این زینهار راه جفا

مکن مکن که کشد کار ما به رسوایی

برو برو که چه کژ می روی به شیوه گری

بیا بیا که چه خوش می چمی به رعنایی

مجو مجو پس از این زینهار راه جفا

مکن مکن که کشد کار ما به رسوایی

برو برو که چه کژ می روی به شیوه گری

بیا بیا که چه خوش بیا بیا که چه خوش می چمی به رعنایی

مرو مرو چه سبب زود زود می بروی؟

نفس نفس زمان زمان بی رخ تو سوایی

مرو مرو چه سبب زود زود می بروی؟

بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی؟

نفس نفس زده ام ناله ها ز فرقت تو

زمان زمان شده ام بی رخ تو سودایی

سودایی بی رخ تو سودایی

سودایی

درآ درآ عجب عجب

نفس نفس بی رخ تو شیدایی

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد