چه کسی خواهد دید

مردنم را بی تو

گاه می‌اندیشم

خبر مرگ مرا با تو چه کس می‌گوید

آن زمان که خبر مرگ مرا میشنوی

روی خندان تو را کاشکی میدیدم

شانه بالا زدنت را بی قید

..... و تکان دادن دستت که مهم نیست زیاد

.................................... و تکان دادن سر....

چه کسی باور کرد

............... جنگل جان مرا

........................آتش عشق تو خاکستر کرد؟

میتوانی تو به من زندگانی بخشی

یا بگیری از من آنچه را می‌بخشی

چه کسی خواهد دید

مردنم را بی تو

گاه می‌اندیشم

خبر مرگ مرا با تو چه کس می‌گوید

آن زمان که خبر مرگ مرا میشنوی

روی خندان تو را کاشکی میدیدم

شانه بالا زدنت را بی قید

..... و تکان دادن دستت که مهم نیست زیاد

................................... و تکان دادن سر....

چه کسی باور کرد

.............. . جنگل جان مرا

.........................آتش عشق تو خاکستر کرد؟

میتوانی تو به من زندگانی بخشی

یا بگیری از من آنچه را می‌بخشی

میتوانی تو به من زندگانی بخشی

یا بگیری از من آنچه را می‌بخشی

چه کسی باور کرد

.............. . جنگل جان مرا

.........................آتش عشق تو خاکستر کرد؟

میتوانی تو به من زندگانی بخشی

یا بگیری از من آنچه را می‌بخشی

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد