توخیلی وقته خودتُ

میخوای بی آبرو کنی

روتُ ازم بگیری و

به هر کی خواستی رو کنی

موندن و رفتنت دیگه

فرقی نداره واسه من

ارّه رو چون فرو کنی

چه در کشی چه تو کنی

چشم تو دنبال کیه

حرف حساب تو چیه

برای چی خوشت میاد

با من بگو مگو کنی

یه بی وفا مثل خودت

یه صاف وساده مثل من

پیدا نمی کنی اگه

دنیا رو زیر و رو کنی

توخیلی وقته خودتُ

میخوای بی آبرو کنی

روتُ ازم بگیری و

به هر کی خواستی رو کنی

موندن و رفتنت دیگه

فرقی نداره واسه من

ارّه رو چون فرو کنی

چه در کشی چه تو کنی

بخیه رو بخیه می زنم

به تیکه پاره ی دلم

این همه وصله پینه رو

چطور میخوای رفو کنی

چشم تو دنبال کیه

حرف حساب تو چیه

برای چی خوشت میاد

با من بگو مگو کنی

یه بی وفا مثل خودت

یه صاف وساده مثل من

پیدا نمی کنی اگه

دنیا رو زیر و رو کنی

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد