این بود زندگی

محسن چاوشی

ترجمه ها: اصلی

ميزي براي كار

كاري براي تخت

تختي براي خواب

خوابي براي جان

جاني براي مرگ

مرگي براي ياد

يادي براي سنگ

اين بود زندگي

جاني براي مرگ

مرگي براي ياد

يادي براي سنگ

اين بود زندگي

ميزي براي كار

كاري براي تخت

تختي براي خواب

خوابي براي جان

جاني براي مرگ

مرگي براي ياد

يادي براي سنگ

اين بود زندگي

جاني براي مرگ

مرگي براي ياد

يادي براي سنگ

اين بود زندگي

اين بود زندگي

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد