من یه دل داشتم

پا روش گذاشتم

چشم از اون چشمای تو بر نمیداشتم

این دل عاشق بود

تو که دیدی این دلم صاف و صادق بود

من یه دل داشتم

پا روش گذاشتم

چشم از اون چشمای تو برنمیداشتم

این دل عاشق بود

تو که دیدی این دل من صاف و صادق بود

آره دستخوش

بستی دست دل و از پشت

یه آدم تک و بیکس

که از عشقش خورده رو دست

آره رو دست

بابا دستخوش

تنها شدی دیگه سرخوش

دلم واست دیگه قلافه

دوست دارم با اینکه میگی لافه

آره لافه

خراب کرد

نقشه های این دل و بر آب کرد

نه اینکه نتونه

خوش نداشت پیش دل من بمونه

آره دستخوش

بستی دست دل و از پشت

یه آدم تک و بیکس

که از عشقش خورده رو دست

آره رو دست

بابا دستخوش

تنها شدی دیگه سر خوش

دلم واست دیگه قلافه

دوست دارم با اینکه میگی لافه

بابا دستخوش

تنها شدی دیگه سرخوش

دلم واست دیگه قلافه

دوست دارم با اینکه میگی لافه

آره لافه

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد