کواچلا در ذهن من

لانا دل ری

ترجمه ها: اصلی فارسی

I was at Coachella, leanin' on your shoulder من در "کواچلا"( یه جور جشنه)بودم ،روی شونت لم داده بودم

Watchin' your husband swing in time تماشا کردن شوهرت درحال تاب خوردن در زمان

I guess I was in it, 'cause, baby, for a minute حدس میزنم داخلش بودم چون عزیزم .برای مدتی

It was Woodstock in my mind این ووداستاک در ذهن من بود

In the next mornin', they put out the warnin' صبح روز بعد، یه هشدار خطر رو اعلام کردند

Tensions were rising over country lines تنش ها بیرون مرزهای کشور زیاد شدند

I turned off the music, tried to sit and use it موزیک (رادیو یا دستگاه پخش منظورشه) رو خاموش کردم. از نشستن و استفاده کردن ازش خسته شدم

All of the love that I saw that night تمام عشقی ک دیشب دیدم

'Cause what about all these children پس اون بچه ها چی میشن؟

And what about all their parents? و پدر و مادرشن چی میشن؟

And what about about all their crowns they wear ودر مورد همه ی اون تاجهایی که به سر دارن روی

In hair so long like mine? موهاشون ک مثل موهای من بلنده چی میشه؟

And what about all their wishes wrapped up like garland roses پس این همه آرزو هاشون که مثل غنچه گل رز بسته شده چی میشه؟

'Round their little heads? تو ذهنای کوچیکشون

I said a prayer for a third time من دعا کردم برای سومین بار

I'd trade it all for a stairway to heaven من میخوام همش رو برای یک راه(راه پله) به بهشت معامله کنم

(A stairway, stairway to heaven) یک راه پله یک راه پله به بهشت

I'd take my time for the climb up to the top of it من میخوام همه وقتمو صرف بالارفتن از اون کنم تا برسم به نوک اون

(A stairway) یک راه پله

I'd trade the fame and the fortune and the legend حاضرم شهرت و شانس و اسطورگی رو باش معامله کنم

(A stairway) یک راه پله

I'd give it all away if you give me just one day من میخوام همه اونو دور(رها)کنم اگر اون یک روز بهم بده(یه فرصت بهم بده)

To ask him one question تا ازش یه سوال بپرسم

I'd give it all away if you give me just one day من میخوام همه اونو دور(رها)کنم اگر اون یک روز بهم بده(یه فرصت بهم بده)

To ask him one question تا ازش یه سوال بپرسم

I was at Coachella, leanin' on your shoulder من در "کواچلا"( یه جور جشنه)بودم ،روی شونت لم داده بودم

Watchin' your husband swing and shine تماشا کردن شوهرت درحال تلو خوردن و درخشیدن

I'd say he was hella cool to win them over من گفتم خیلی خوب میشه اگه اون ها رو ببره

Critics can be so mean sometimes بعضی وقت ها منتدقا نامرد میشن

He was on his knees and I thought he was breakin' 'em down اون روی زانوهاش بود و فکر می کردم که شکستشون داده

With his words and his voice divine با کلمه ها و صدای آسمانیش

Doesn't take a genius to know what you've got goin' لازم نیس تا باهوش باشم تا بفهمم که چیکار داری میکنی

And to not wanna lose it 'cause they lost their minds و نخوام که اعصبانی بشم برای اینکه اونا شدن

What about all these children and all their children's children? این بچه ها چی میشن و بچه های این بچه ها

And why am I even wonderin' that today? و چرا من امروز متعجبم

Maybe my contribution could be as small as hoping شاید کمکم می تونه به کوچیکی آرزوم باشه

That words could turn to birds اون کلمه ها تبدیل به پرنده میشن

And birds would send my thoughts your way و پرنده های میتونن فکر های منو به سمت تو بیارن

I'd trade it all for a stairway to heaven من میخوام همش رو برای یک راه(راه پله) به بهشت معامله کنم

(A stairway, stairway to heaven) یک راه پله یک راه پله به بهشت

I'd take my time for the climb up to the top of it من میخوام همه وقتمو صرف بالارفتن از اون کنم تا برسم به نوک اون

(A stairway) یک راه پله

I'd trade the fame and the fortune and the legend حاضرم شهرت و شانس و اسطورگی رو باش معامله کنم

(A stairway) یک راه پله

I'd give it all away if you give me just one day من میخوام همه اونو دور(رها)کنم اگر اون یک روز بهم بده(یه فرصت بهم بده)

To ask him one question تا ازش یه سوال بپرسم

I'd give it all away if you give me just one day من میخوام همه اونو دور(رها)کنم اگر اون یک روز بهم بده(یه فرصت بهم بده)

To ask him one question تا ازش یه سوال بپرسم

A stairway, stairway to heaven یک راه پله یک راه پله به بهشت

A stairway یک راه پله

Got a million things I wanna say میلیونها چیز میخوام بگم

Like what's it all for? Will it be okay? مث اینکارای برای چیه؟ ایا همه چی درست میشه؟

Million things I wanna say ميليون ها چيز هست ك ميخوام بگم

Like what's it all for? مث این کارا برای چیه۰

Stairway, stairway to heaven راه پله راه پله ای به بهشت

Stairway راه پله

Stairway, stairway to heaven راه پله راه پله ای به بهشت

Stairway راه پله

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد