مرد میلیون دلاری

لانا دل ری

ترجمه ها: اصلی فارسی

You said I was the most exotic flower تو گفتی من خوشبو ترین گل بودم

Holding me tight in our final hour توی ساعت آخر محکم بغلم کن

I don't know how you convince them and get them, boy پسر نمیدونم چطوری قانعشون میکنی

I don't know what you do نمیدونم چیکار میکنی

It's unbelievable این باورنکردنیه

And I don't know how you get over, get over نمیدونم چطوری تمومش میکنی

Someone as dangerous, tainted and flawed as you کسی که به اندازه تو خطرناک و فاسد و عیب داره

One for the money, and two for the show اول برای پول دوم برای خود نمایی

I love you honey دوستت دارم عسلم

I'm ready, I'm ready to go من حاضرم حاضرم برای رفتن

How did you get that way? I don't know تو چه طوری توی اون راه قرار گرفتی؟ نمیدونم

You're screwed up and brilliant تو دهنت سرویس شده ولی باز هم زیرکی

You look like a million dollar man تو انگار مرد یک میلیون دلاری هستی

So why is my heart broke? پس‌چرا قلب من شکسته؟

You got the world, but baby at what price? تو دنیا رو داری عزیزم ولی به چه قیمت؟

Something so strange, hard to define یه چیزه خیلی عجیبی که برای تعریف کردن سخته

It isn't that hard boy to like you or love you اونقدرا هم سخت نیس که ازت خوشم بیاد یا عاشقت شم

I'd follow you down, down, down تورو دنبالت میکنم

You're unbelievable تو باورنکردنی هستی!

If you're going crazy just grab me and take me اگه میخوای دیوونه بازی دربیاری منو بگیر و با خودت ببر

I'd follow you down, down, down تورو دنبالت میکنم

Anywhere, anywhere هر جا هر جا

One for the money, two for the show اول برای پول دوم برای خودنمایی

I love you honey دوستت دارم عسلم

I'm ready, I'm ready to go من حاضرم حاضرم برای رفتن

How did you get that way? I don't know تو چه طوری تو اون راه قرار گرفتی؟ نمیدونم

You're screwed up and brilliant تو دهنت سرویس شده ولی باز هم زیرکی

You look like a million dollar man تو انگار مرد یک میلیون دلاری هستی

So why is my heart broke? پس‌چرا قلب من شکسته؟

One for the money, and two for the show اول برای پول دوم برای خود نمایی

I love you honey دوستت دارم عسلم

I'm ready, I'm ready to go من حاضرم حاضرم برای رفتن

How did you get that way? I don't know تو چه طوری تو اون راه قرار گرفتی؟ نمیدونم

You're screwed up and brilliant تو دهنت سرویس شده ولی باز هم زیرکی

You look like a million dollar man تو انگار مرد یک میلیون دلاری هستی

So why is my heart broke? پس‌چرا قلب من شکسته؟

I don't know نمیدونم

You're screwed up, you're brilliant دهنت سرویس شده ولی هنوز زیرکی

You look like a million dollar man تو انگار مرد یک میلیون دلاری هستی

So why is my heart broke? پس‌چرا قلب من شکسته؟

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد