زاده شده برای مردن

لانا دل ری

ترجمه ها: اصلی فارسی

Why? (hey, man!) چرا؟ (آهای مرد!)

Who, me? (alright!) کی، من؟ (باشه!)

Why? (hey, man!) چرا؟ (آهای مرد!)

Feet don't fail me now ای پاهایم، مرا اکنون نا امید نکنید

Take me to the finish line منو به اخر خط ببر

Oh, my heart, it breaks every step that I take آه، قبلم با هر قدمی که برمیدارم میشکند

But I'm hoping at the gates اما امید دارم که در ورودیِ دروازه‌

They'll tell me that you're mine به من بگن که تو متعلق به منی!

Walking through the city streets تو خیابون های شهر قدم میزنم

Is it by mistake or design? این اتفاقیه یا از قبل برنامه ریزی شده‌اس؟

I feel so alone on a Friday night من شب های جمعه شدیدا احساس تنهایی می کنم

Can you make it feel like home احساس راحتی میکنی

If I tell you you're mine? اگر بهت بگم که تو ماله منی؟

It's like I told you, honey همونجوریه که بهت گفتم عزیزم

Don't make me sad, don't make me cry منو ناراحت نکن، منو گریه ننداز

Sometimes love is not enough and the road gets tough بعضی اوقات عشق کافی نیست و مسیر سخت میشه

I don't know why نمیدونم چرا

Keep making me laugh منو بخندون

Let's go get high بیا شاد بشیم

The road is long, we carry on راه درازه و ما ادامه میدیم

Try to have fun in the meantime در عین حال سعی کنیم خوش باشیم

Come and take a walk on the wild side بيا رو تنِ وحشيه خيابونا قدم بزنيم

Let me kiss you hard in the pouring rain بذار زیر بارش بارون عاشقونه ببوسمت

You like your girls insane آخه تو عاشق دخترای ديوونه‌ ای

Choose your last words, this is the last time آخرین حرفت رو انتخاب کن، این آخرین فرصتته

'Cause you and I چون من و تو

We were born to die ما زاده شدیم تا بمیریم

Lost, but now I am found گم شده بودم اما الان پیدا شدم

I can see, but once I was blind میتونم ببینم، اما یک زمان کور بودم

I was so confused as a little child مثل یک بچه ی کوچک گیج بودم

Tried to take what I could get تلاش می كردم چيزي رو بدست بيارم كه ميتونستم به دست بيارم

Scared that I couldn't find میترسيدم كه نتونم ...

All the answers, honey همه جواب هارو، عزیزم

Don't make me sad, don't make me cry منو ناراحت نکن، منو گریه ننداز

Sometimes love is not enough and the road gets tough بعضی اوقات عشق کافی نیست و مسیر سخت میشه

I don't know why نمیدونم چرا

Keep making me laugh منو بخندون

Let's go get high بیا شاد باشیم

The road is long, we carry on راه درازه و ما ادامه میدیم

Try to have fun in the meantime در عین حال سعی کنیم خوش باشیم

Come and take a walk on the wild side بيا رو تنِ وحشيه خيابونا قدم بزنيم

Let me kiss you hard in the pouring rain بذار زیر بارش بارون عاشقونه ببوسمت

You like your girls insane آخه تو عاشق دخترای ديوونه‌ا

So, choose your last words, this is the last time آخرین حرفت رو انتخاب کن، این آخرین فرصتته

'Cause you and I چون من و تو

We were born to die ما زاده شدیم تا بمیریم

We were born to die ما زاده شدیم تا بمیریم

We were born to die ما زاده شدیم تا بمیریم

Come and take a walk on the wild side بيا رو تنِ وحشيه خيابونا قدم بزنيم

Let me kiss you hard in the pouring rain بذار زیر بارش بارون عاشقونه ببوسمت

You like your girls insane آخه تو عاشق دخترای ديوونه‌ ای

So, don't make me sad, don't make me cry خب منو ناراحت نکن، منو گریه ننداز

Sometimes love is not enough and the road gets tough بعضی اوقات عشق کافی نیست و مسیر سخت میشه

I don't know why نمیدونم چرا

Keep making me laugh—let's go get high منو بخندون — بیا شاد باشیم

The road is long, we carry on راه درازه و ما ادامه میدیم

Try to have fun in the meantime در عین حال سعی کنیم خوش باشیم

Come and take a walk on the wild side بيا رو تنِ وحشيه خيابونا قدم بزنيم

Let me kiss you hard in the pouring rain بذار زیر بارش بارون عاشقونه ببوسمت

You like your girls insane آخه تو عاشق دخترای ديوونه‌ا

So, choose your last words, this is the last time آخرین حرفت رو انتخاب کن، این آخرین فرصتته

'Cause you and I, we were born to die چون منو تو زاده شدیم تا بمیریم

We were born to die ما زاده شدیم تا بمیریم

We were born to die ما زاده شدیم تا بمیریم

(We were born to die) ما زاده شدیم تا بمیریم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد