از مشروب پرهیز کن

لانا دل ری

ترجمه ها: اصلی فارسی

You're no good for me تو برای من خوب نيستی

Baby, you're no good for me عزيزم، تو واسم خوب نیستی

You're no good for me تو برای من خوب نيستی

But baby, I want you, I want you ولی عزيزم من ميخوامت

Diet Mountain Dew, baby, New York City از مشروب پرهيز كن عزيزم، اينجا نيويوركه

Never was there ever a girl so pretty اینجا هیچوقت همچین دختر خوشگلی به خودش ندیده

Do you think we'll be in love forever? فکر ميكنی تا هميشه عاشق هم ميمونيم؟

Do you think we'll be in love? فكر ميكنی عاشق ميمونيم؟

Diet Mountain Dew, baby, New York City از مشروب پرهيز كن عزيزم، اينجا نيويوركه

Can we get it now, low down and gritty? ميتونيم بدستش بیاریم؟ رابطه داشته باشیم و خشن نشونش بدیم؟!

Do you think we'll be in love forever? فکر ميكنی تا هميشه عاشق هم ميمونيم؟

Do you think we'll be in love? فكر ميكنی عاشق ميمونيم؟

Baby, put on heart-shaped sunglasses عزيزم عينک قلبيتو بزار

'Cause we gonna take a ride چون ميخوايم بريم یه دوری بزنیم

I'm not gonna listen to what the past says نميخوام به چيزایی كه قبلا اتفاق افتاده اهمیت بدم

I've been waiting up all night تمام شب منتظر بودم

Take another drag, turn me to ashes يه قرص ديگه بهم بده كه منو خاكستر كنه

Ready for another lie? واسه دروغ بعدی آماده ای؟

Says he's gonna teach me just what fast is ميگه ميخواد بهم بفهمونه سرعت چيه

Say it's gonna be alright میگه همه چی مرتبه

Diet Mountain Dew, baby, New York City از مشروب پرهيز كن عزيزم، اينجا نيويوركه

Never was there ever a girl so pretty اینجا هیچوقت همچین دختر خوشگلی به خودش ندیده

Do you think we'll be in love forever? فکر ميكنی تا هميشه عاشق هم ميمونيم؟

Do you think we'll be in love? فكر ميكنی عاشق ميمونيم؟

Diet Mountain Dew, baby, New York City از مشروب پرهيز كن عزيزم، اينجا نيويوركه

Can we get it now, low down and gritty? ميتونيم بدستش بیاریم؟ رابطه داشته باشیم و خشن نشونش بدیم؟!

Do you think we'll be in love forever? فکر ميكنی تا هميشه عاشق هم ميمونيم؟

Do you think we'll be in love? فكر ميكنی عاشق ميمونيم؟

Let's take Jesus off the dashboard عروسكه عيسی رو از داشبورد بردار

Got enough on his mind ديگه افكارش بسه

We both know just what we're here for جفتمون ميدونيم واسه چی اينجاييم

Saved too many times خيلی وقته که صبر کردیم

Maybe I like this roller coaster شايد اين قطار شهربازيو دوست داشته باشم

Maybe it keeps me high شايد منو میفرسته فضا

Maybe the speed, it brings me closer شايد سرعت منو بهت نزديک كنه

I could sparkle up your eye ميتونم چشمک بزنم بهت

Diet Mountain Dew, baby, New York City از مشروب پرهيز كن عزيزم، اينجا نيويوركه

Never was there ever a girl so pretty اینجا هیچوقت همچین دختر خوشگلی به خودش ندیده

Do you think we'll be in love forever? فکر ميكنی تا هميشه عاشق هم ميمونيم؟

Do you think we'll be in love? فكر ميكنی عاشق ميمونيم؟

Diet Mountain Dew, baby, New York City از مشروب پرهيز كن عزيزم، اينجا نيويوركه

Can we get it now, low down and gritty? ميتونيم بدستش بیاریم؟ رابطه داشته باشیم و خشن نشونش بدیم؟!

Do you think we'll be in love forever? فکر ميكنی تا هميشه عاشق هم ميمونيم؟

Do you think we'll be in love? فكر ميكنی عاشق ميمونيم؟

You're no good for me تو برای من خوب نيستی

Baby, you're no good for me عزيزم، تو واسم خوب نیستی

You're no good for me تو برای من خوب نيستی

But baby, I want you, I want you ولی عزيزم من ميخوامت

You're no good for me تو برای من خوب نيستی

Baby, you're no good for me عزيزم، تو واسم خوب نیستی

You're no good for me تو برای من خوب نيستی

But baby, I want you, I want you, I want you ولی عزيزم من ميخوامت، ميخوامت

Diet Mountain Dew, baby, New York City از مشروب پرهيز كن عزيزم، اينجا نيويوركه

Never was there ever a girl so pretty اینجا هیچوقت همچین دختر خوشگلی به خودش ندیده

Do you think we'll be in love forever? فکر ميكنی تا هميشه عاشق هم ميمونيم؟

Do you think we'll be in love? فكر ميكنی عاشق ميمونيم؟

Baby stopping at 7-Eleven عزیزم جلو 7/11 وایسا

There in his white Pontiac Heaven اونجا تو پونتياک بهشتيش

Do you think we'll be in love forever? فکر ميكنی تا هميشه عاشق هم ميمونيم؟

Do you think we'll be in love? فكر ميكنی عاشق ميمونيم؟

Diet Mountain Dew, baby, New York City از مشروب پرهيز كن عزيزم، اينجا نيويوركه

Never was there ever a girl so pretty اینجا هیچوقت همچین دختر خوشگلی به خودش ندیده

Do you think we'll be in love forever? فکر ميكنی تا هميشه عاشق هم ميمونيم؟

Do you think we'll be in love? فكر ميكنی عاشق ميمونيم؟

Diet Mountain Dew, baby, New York City از مشروب پرهيز كن عزيزم، اينجا نيويوركه

Can we get it now, low down and gritty? ميتونيم بدستش بیاریم؟ رابطه داشته باشیم و خشن نشونش بدیم؟!

Do you think we'll be in love forever? فکر ميكنی تا هميشه عاشق هم ميمونيم؟

Do you think we'll be in love? فكر ميكنی عاشق ميمونيم؟

You're no good for me تو برای من خوب نيستی

Baby, you're no good for me عزيزم، تو واسم خوب نیستی

You're no good for me تو برای من خوب نيستی

But baby, I want you, I want ولی عزيزم من ميخوامت

You're no good for me تو برای من خوب نيستی

Baby, you're no good for me عزيزم، تو واسم خوب نیستی

You're no good for me تو برای من خوب نيستی

But baby, I want you, I want ولی عزيزم من ميخوامت

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد