چیزی را انتخاب کن که بیش از همه دوستش داری

لارا فابیان

ترجمه ها: اصلی فارسی

Was in a place where I wished for the love of my life زمانی در آرزوی یافتن عشق زندگیم بودم

I've suffered more in these arms and I thought I would die در کنارش درد و رنجی کشیدم که فکر می کردم مرا خواهد کشت

And now I tremble on the brink like a shivering child و حالا دارم در این گوشه مثل یک بچه میلرزم

Praying that the fall if it hurts will be worth the flight به این امید که سقوط،گرچه دردناک ولی ارزش پرواز را داشته باشد

If I blow it, I'll know it اگر خطا کنم، این را می دانم

I'll face it with my open broken heart and my wiser eyes که با قلبی گشاده و نگاهی مشتاق می پذیرمش

If I blow it, so goes it اگر خطا کنم، اهمیتی ندارد

I won't regret a thing I did just the things I didn't try از کرده هایم پشیمان نخواهم شد،بلکه افسوس کارهای نکرده را خواهم خورد

Choose what you love most چیزی را انتخاب کن که بیش از همه دوستش داری

And let it kill you if you have to وحتی اگر مجبور شدی جانت را در راهش بده

Choose what you love most چیزی را انتخاب کن که بیش از همه دوستش داری

And let it kill you و جانت را در راهش بده

Let it kill you جانت را در راهش بده

My freedom waits to surrender and give you my life رهایی من در گرو تسلیم شدن و اهدا جانم به توست

I fear that I'm over my head but I'm digging the dive میترسم از توانم خارج باشد اما شیرجه میزنم

I'll take a breath with the kiss of death if I survive اگر زنده ماندم،نفس کشیدنم با بوسه زدن به مرگ خواهد بود

And know with the next breath I'm immortalized و میدانم با نفس بعدی جاودانه میشوم

If I blow it, I'll know it اگر خطا کنم، این را می دانم

I'll face it with my open broken heart and my wiser eyes که با قلبی گشاده و نگاهی مشتاق می پذیرمش

If I blow it, so goes it اگر خطا کنم، اهمیتی ندارد

I won't regret a thing I did just the things I didn't try از کرده هایم پشیمان نخواهم شد،بلکه افسوس کارهای نکرده را خواهم خورد

Choose what you love most چیزی را انتخاب کن که بیش از همه دوستش داری

And let it kill you if you have to وحتی اگر مجبور شدی جانت را در راهش بده

Choose what you love most چیزی را انتخاب کن که بیش از همه دوستش داری

And let it kill you و جانت را در راهش بده

Let it kill you جانت را در راهش بده

And let it kill you و جانت را در راهش بده

Let it kill you جانت را در راهش بده

Choose what you love most چیزی را انتخاب کن که بیش از همه دوستش داری

And let it kill you و جانت را در راهش بده

Let it kill you جانت را در راهش بده

Let it kill you جانت را در راهش بده

Let it kill you جانت را در راهش بده

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد
آلبوم هاي بیشتر از لارا فابیان