چقد خوبه ک اینجایی دلم موج و تو دریایی

چقد خوبه هوای تو دلم رفته برای تو

شادم ک شادی تو وقتی میبینم خوشحالی تو

شادم با لبخندات دستام غرقن تو موج موهات

شادم با شادی تو وقتی میبینم خوشحالی تو

شادم با لبخندان دستام غرقن تو موج موهات

چقد خوبه ک اینحایی دلم موج و تو دریایی

چقد خوبه هوای تو دلم رفته برای تو

تو بیتابی تو تابیدن زمین دور تو میگرده

هوای من کنار تو مهاله دیگه برگرده

چقد خوبه ک اینجایی دلم موج و تو دریایی

چقد خوبه هوای تو دلم رفته برای تو

شادم که شادی تو وقتی میبینم خوشحالی تو

شادم با لبخندات دستام غرقن تو موج موهات

شادم با شادی تو وقتی میبینم خوشحالی تو

شادم با لبخندات دستام غرقن تو موج موهات

چقد خوبه ک اینجایی دلم موج و تو دریایی

چقد خوبه هوای تو دلم رفته برای تو

چقد خوبه ...

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد