من از ایران

من از تبار خورشیدم

از همین خاک به قله ی دنیا رسیدم

اگه بدی فقط تو

موج مثبت تو

فرصت درارو نمیبنده

گذشته هارو بیاد بسپارو

چشم بدوز به آینده.

مثل باد قدم به سمت قله ها بردار

کاری نداره.

تو این راه کنارتن هفتاد ملیون ستاره.

پیروزی بدست نمیاد همیشه به سادگی

هر شکست یه تجربست توی مسیر زندگی

اگه داری یه رویا ساختن دنیا

امروز از جات پاشو

از میون مردا کسی میمونه فردا

که تغییر داده دنیاشو.

مثل باد قدم به سمت قله ها بردار

کاری نداره.

تو این راه کنارتن هفتاد ملیون ستاره.

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد